Shadow

27 grudnia świętem państwowym, ale nie wolnym od pracy

Na konferencji prasowej w czwartek, 7 października w swoim biurze poseł Tadeusz Tomaszewski z Lewicy poinformował m.in., że 1 października Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i nowelizację ustawy o sporcie.
Na konferencji poseł T. Tomaszewski powiedział o dwóch ustawach, które zostały przyjęte przez Sejm w piątek, 1 października i o dwóch innych projektach ustaw. Poseł poinformował, że Sejm przyjął prawie jednogłośnie nowelizację ustawy o sporcie. – Rządowy projekt ustawy przewiduje rozszerzenie programu stypendialnego i objęcie nim młodych sportowców od 16. do 23. roku życia. Do tej pory sportowcy otrzymują stypendia sportowe, państwowe za osiągnięcia w sporcie, czyli muszą zdobyć określone miejsca na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, światowych igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, żeby otrzymać określone stypendium. W zależności od imprezy są to miejsca jeden – trzy lub jeden – osiem, za które otrzymuje się stypendia sportowe. Natomiast ci młodzi sportowcy bez tego wsparcia państwowego ginęli w dochodzeniu do kadry seniorskiej. Od 16. do 23. roku życia to są młodzi ludzie, którzy startują we współzawodnictwie sportowym w czterech kategoriach wiekowych. W sumie w Polsce w tym współzawodnictwie uczestniczy prawie 90 tysięcy młodych sportowców z 5 tysięcy klubów sportowych. Ta ustawa daje możliwość przyznawania na wniosek nowej instytucji Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego lub ministra właściwego do spraw sportu stypendium sportowego w wysokości do dwóch średnich podstawy, a ta podstawa to jest 2 tysiące 300 złotych, czyli możliwość otrzymania stypendium do 4 tysięcy 600 złotych. Istotną kwestią jest to, że tymi stypendiami objęci będą również na tych samych zasadach trenerzy – wyjaśnił poseł Tomaszewski. Operatorem nowych programów będzie Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy. Nowe stypendia będą mogły być łączone ze stypendiami za uzyskane wyniki. Będzie również możliwość otrzymania stypendium ministra przez zawodników, którzy nie mieszcząc się w dotychczasowych kryteriach stypendialnych. Ponadto nowelizacja ustawy przewiduje wzrost tzw. „emerytury olimpijskiej”, która nie była waloryzowana od 2016 roku o 812,78, zł, czyli z 2844,74 zł do 3657,52 zł. W tej chwili do pobierania tego świadczenia uprawnionych jest 596 sportowców. Dodatkowo „emeryturą olimpijską” zostaną objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).
Parlamentarzysta powiedział także, że została przyjęta przez Sejm ustawa ustanawiająca 27 grudnia świętem państwowym Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla upamiętnienia zrywu z lat 1918-1919 i złożenia hołdu jego bohaterskim uczestnikom. W uzasadnieniu tej ustawy czytamy m.in., że „Znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla przywrócenia naszej Ojczyzny na mapę polityczną Europy było trudne do przecenienia. Można stwierdzić, że nie byłoby II Rzeczypospolitej w znanym nam kształcie, a być może w ogóle nie zdołałaby przetrwać, gdyby nie zryw Wielkopolan. Nie sposób przecież wyobrazić sobie wolną Polskę bez kolebki naszej państwowości – i to zarówno ze względu na jej dziedzictwo historyczne i kulturowe, jak również przyczyn strategicznych, militarnych i gospodarczych. Powstanie Wielkopolskie było najdobitniejszym wyrażeniem woli przynależności do odrodzonej Rzeczypospolitej przez społeczność „dzielnicy poznańskiej”. Zarazem stanowiło zwieńczenie 125 lat, a w północnej części regionu aż 146 lat oporu wobec germanizacji ze strony pruskich zaborców, pielęgnowania narodowej tożsamości i nadziei na odzyskanie własnego państwa, a przede wszystkim wielkiego wysiłku pracy organicznej. Wspaniałe tradycje patriotyczne, kultywowane przez pokolenia Wielkopolan, zaowocowały jednością w godzinie próby, żołnierską odwagą i męstwem w zmaganiach zbrojnych i skutecznym osiągnięciem celu – przyłączeniem Wielkopolski do niepodległego państwa”.
*Domy 70 m kw. i propozycja Nowej Lewicy o dodatku mieszkaniowym*
Poseł mówił także o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącym budowy domów o pow. 70 m kw.. – Ta ustawa wprowadza uproszczenia dla indywidualnych inwestorów w procesie budowlanym. Po pierwsze znosi obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Po drugie, kiedy zrezygnuje z kierownika budowy musi podpisać oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że to kierowanie budową będzie na niej spoczywać. Po trzecie skracają się też terminy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków do 21 dni. Ale te 21 dni są jeszcze bardziej obwarowane, bo jeśli urzędnicy nie wywiążą się z terminu to ustawa przewiduje karę pieniężną za przewlekłe prowadzenie postępowania jeśli chodzi o wydanie tej decyzji. Po czwarte ta ustawa pozwala człowiekowi nie wychodząc z domu załatwić wszystkie sprawy formalne, bo zarówno wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak i załączniki w postaci map geodezyjnych można przesłać w formie elektronicznej. Uważam, że to jest ruch we właściwym kierunku. Istnieje tylko obawa o to, że w wielu miejscach nie mamy planów zagospodarowania przestrzennego i może tu być pewien bałagan. Ale ci, którzy wydają te warunki zabudowy, czyli gminy, myślę, że sobie z tym poradzą, że takiej dużej presji na te 70-metrowe budynki nie będzie. Te rozwiązania trafiły do Senatu, w Senacie pewnie będą poprawki, bo była dyskusja czy inwestor jest jednak tym gwarantem – przytoczył poseł.
Na końcu konferencji poseł poinformował, że grupa posłów Nowej Lewicy zgłosiła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a dotyczy on dodatku mieszkaniowego. – Od 2 marca 2020 roku obowiązuje ta ustawa, która daje możliwość zwiększonego dodatku mieszkaniowego do 75 procent kwoty tego dodatku otrzymania wsparcia z funduszu covidowego, zwanego dopłatą do czynszu. Tę dopłatę mogą otrzymać wszyscy ci, którzy mają dodatek i jeśli na to nałożyła się utrata pracy lub inne zdarzenia związane z covidem. Ustawa obejmowała tylko z tej grupy uprawnionych do dodatku mieszkaniowego tylko najemców i podnajemców lokali. Nie byli tym rozwiązaniem objęci między innymi ci, którzy mają spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego, którzy zajmują lokal u osób prywatnych, czy właściciele własnych mieszkań. Nasza nowelizacja idzie w tym kierunku, aby to prawo do 75 procent dopłaty do dodatku mieszkaniowego, jeśli spełnia kryteria z ustawy, przyznać wszystkim tym, którzy są wymienieni w ustawie dotyczącym dodatku mieszkaniowego. Te 75 procent dopłaty do czynszu nie może stanowić więcej niż 1500 zł. Ta ustawa wyrównuje szanse wszystkim najemcom, których „dopadł” covid – przedstawił poseł T. Tomaszewski. BEATA KRZYŚKA