Shadow

Absolutorium dla burmistrza Witkowa

Podczas sesji Rady Miejskiej Witkowa, 28 czerwca, Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Marianowi Gadzińskiemu, burmistrzowi gminy i miasta Witkowo za poprzedni rok. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Dziewięciu radnych pozytywnie oceniło wykonanie budżetu i udzieliło burmistrzowi absolutorium, natomiast pięciu radnych miało wątpliwości i wstrzymało się od poparcia burmistrza.
Marek Biadasz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Witkowa uzasadnił pozytywna opinię komisji, tak jak pozostali przewodniczący poszczególnych komisji rady miejskiej: Tadeusz Śliwecki, przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Eugeniusz Czaplicki, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno Gospodarczego. W uzasadnieniu Marek Biadasz przytoczył plan wydatków, który opiewał na 58 168 408 zł (wykonany w 91,6%) i dochodów, które wyniosły 54 421 812 (wykonano w 99,9%). Deficyt budżetowy pokryty będzie z ewentualnie zaciągniętych kredytów i pożyczek. – Realizując wykonanie budżetu komisja stwierdziła, że budżet był zgodny z planem dochodów i wydatków oraz udzielonymi burmistrzowi upoważnieniami co do zaciągania kredytów i pożyczek – podsumował Marek Biadasz. Burmistrz dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, że jest to wspólny sukces: radnych, burmistrza, pracowników urzędu oraz sołtysów, którym podziękował za bardzo dobrą współpracę i sumiennie wykonywaną pracę. – Coraz trudniej spinać budżet i pozyskiwać środki finansowe z funduszy zewnętrznych, a przetargi na wykonanie zadań inwestycyjnych są coraz droższe, w tym roku o 30 procent, a i o wykonawcę coraz trudniej – podkreślił Marian Gadziński.
EWA SOCHA