Shadow

Absolutorium jednogłośnie

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej Witkowa, 25 czerwca było udzielenie absolutorium Marianowi Gadzińskiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo. Decydujący głos mieli radni, którzy w dużej mierze również mieli wpływ na wykonanie i realizację budżetu.Decyzją radnych Marian Gadziński otrzymał absolutorium w stu procentach. Zastrzeżeń nie miała również Regionalna Izba Obrachunkowa.
Bardzo dziękuję za zaufanie. Chociaż zawsze podkreślam, że jest to nasze wspólne dzieło. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze możemy zrealizować w danym roku wszystkich zgłoszonych inwestycji, ale staramy się gospodarować tak budżetem, żeby wystarczyło na większość planów i zamierzeń. Pozyskujemy również środki zewnętrzne, a nie jest to proste zadnie – powiedział m.in. Marian Gadziński. Opinię z wykonania budżetu za poprzedni rok przedstawił Marek Biadasz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Witkowa. Kontrole przeprowadzone były podczas czterech posiedzeń. Podczas spotkań analizowano przede wszystkim wykonanie budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2019 rok. Kontrola dotyczyła wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetowych, realizacji zadań inwestycyjnych, zamówień publicznych, przychodów i rozchodów budżetowych oraz zaciągniętych kredytów. Ponadto rozpatrywano sprawozdanie finansowe (bilans) z wykonania budżetu gminy i miasta sporządzony 31 grudnia 2019 r. i informację o stanie mienia.
W 2019 roku budżet gminy i miasta Witkowo był dziesięciokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i 34 razy zarządzeniami burmistrza. Po sprawdzeniu treści tych zarządzeń, komisja stwierdziła, że wprowadzone przez burmistrza zmiany były zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz z upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 898 187 złotych. Komisja kontrolowała również częściową ściągalność podatków i opłat, zadania majątkowe, postępowania przetargowe ponadto komisja kontrolowała wybrane zamówienie publiczne, realizację inwestycji i remontów, realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wybranych sołectwach. Pod lupę wzięła również dotacje celowe z budżetu gminy. Szczegółowej analizie poddano dotacje na wydatki bieżące dla organizacji pożytku publicznego Akademia Karate BESUTO w Witkowie oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Zbadano również stan**zadłużenia oraz przychody i rozchody.**Zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. wynosił 9 300 000 tysięcy złotych. Gmina nie zaciągnęła w 2019 r. długoterminowych zobowiązań finansowych (tj. kredytów i pożyczek). Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów następowały terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.Końcowy termin spłaty zaciągniętych kredytów upłynie w 2023 roku. Ponadto w trakcie roku budżetowego komisja dokonała kontroli z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Kontrolowano utrzymanie i stan techniczny świetlic wiejskich w Folwarku, Kołaczkowie oraz Ruchocinie, stan techniczny i wykorzystanie obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Ponadto w bieżącym roku, na lutowym posiedzeniu, kontrolowano sprzedaż mienia komunalnego za cały 2019 rok.
– Oceniając wykonanie budżetu komisja stwierdziła, że realizacja budżetu była zgodna z planem dochodów i wydatków uchwalonym przez Radę Miejską oraz udzielonym burmistrzowi upoważnieniem. Przy realizacji budżetu przestrzegano zasad gospodarki finansowej określonych przepisami prawa. Komisja wzięła pod uwagę kryterium legalności działań burmistrza, ponadto badała celowość wydatkowanych środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem, a także gospodarność i rzetelność wykonywanych działań. Podsumowując podjęte działania kontrolne oraz biorąc pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonych w trakcie roku (m.in. kontrolę budżetu gminy za I półrocze), Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2019 r. i innych dokumentów wymienionych w niniejszym wniosku pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2019 r. i w związku z tym występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo – podsumował Marek Biadasz. (es)