Shadow

Absolutorium, wynagrodzenie i okręg wyborczy – radni na „tak”

Sesja Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbyła się 27 czerwca w oparciu o ocenę wyników prac samorządu i udzielenie absolutorium dla burmistrza Adama Serwatki z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla A. Serwatki. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Radni dodatkowo ustalali nowe wynagrodzenie burmistrza (rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku).
W ciągu roku budżet był zmieniany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów ponad 41 124 000 złotych (realizacja w 97,15 procenta), a po stronie wydatków – ponad 42.124.000 złotych (92,33%). Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił na forum rady burmistrz A Serwatka. Jak stwierdził, wykonane przychody to ponad 4 652 000 złotych (wolne środki z lat ubiegłych – ponad 3 000 000 złotych, pożyczka na poczet środków unijnych z budżetu państwa – ponad 900 000, a kredyt komercyjny – 700 000 złotych). Na drogi wydano łącznie ponad 1 000 000 złotych. Oświata i wychowanie pochłonęły łącznie ponad 16 500 000 złotych. Sporo przeznaczono na gospodarkę wodno-ściekową i gazyfikację, na fundusz sołecki, oświetlenie uliczne, kulturę oraz na termomodernizację strażnicy. Przedstawiając obszerny protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu kłeckiej gminy za 2017 rok, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Winiarski w podsumowaniu stwierdził, że komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Kłecko: – Na tę okoliczność sporządzono wniosek do rady. Wniosek komisja przyjęła w głosowaniu jawnym na posiedzeniu 16 maja tego roku w czteroosobowym składzie i obecności wszystkich członków komisji. Między innymi prawidłowo zrealizowany gminny budżet (nazywany „ambitnym”, „wypasionym”, „prospołecznym”) oraz publiczne pieniądze wydane na liczne inwestycje chwalili radni: Mariusz Kasprzyk, Stanisław Borkowski i Jan Borkowicz. Po jednogłośnym uchwaleniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, radni byli także jednomyślni w sprawie udzielenia burmistrzowi A. Serwatce absolutorium. A. Serwatka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, między innymi Irenie Czajce. – Odbieram to absolutorium, jako udzielonego wszystkim samorządowcom tej gminy. Te decyzje, jakie podejmujecie w tej kadencji nie są łatwe. One tworzyły dużą rzeczywistość, ale i te małe obszary były dla nas bardzo ważne. Dziękuję dyrektorom i kierownikom jednostek podległych, którzy realizowali wyznaczone zadania. Dziękuję sołtysom, że jesteście przedłużeniem gminy na waszym terenie i za to, że fundusz sołecki był sprawnie realizowany. Podziękowania dla mieszańców za codzienne zaangażowanie. Przyszło nam kontynuować rozwój gminy przez kolejne inwestycje, a diagnoza naszych potrzeb została dobrze wykonana. Idziemy w dobrym kierunku. Wierzę w samorząd. Współpraca z radą podczas mojego „debiutu” była rewelacyjna, gdyż zostałem obdarzony dużym kredytem zaufania i to, co udało się zrobić, jest państwa zasługą – podsumował burmistrz A. Serwatka. Podczas tej sesji radni również jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię w sprawie zamiaru połączenia gmin Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w jeden okręg wyborczy numer 3 w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Samorządowcy uchwalili zdecydowaną większością głosów (przy 1 wstrzymującym się) wynagrodzenie burmistrza S. Serwatki i jego pensja od 1 lipca wyniesie 10 180 złotych brutto. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku. Na wynagrodzenie burmistrza składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 4700 złotych, dodatek funkcyjny – 1900 złotych, dodatek specjalny (40 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 2640 złotych oraz dodatek stażowy – 940 złotych. JAROSŁAW WALERCZAK