Shadow

Ambitny budżet, czyli gmina jak plac budowy

{CAPTION}
Gmina Kłecko od czwartkowego popołudnia, 29 grudnia ma uchwalony budżet na 2017 rok. Radni miejscy gminy Kłecko jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. Po stronie dochodów jest kwota prawie 38 500 000, a po stronie wydatków – nieco ponad 43 000 000 złotych. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany kredytem inwestycyjnym długoterminowym (limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 6 700 000 złotych).
Jest to budżet rekordowy, jeśli chodzi o planowane dochody i wydatki, ale przede wszystkim ze względu na planowany procentowy udział w inwestycjach na terenie kłeckiej gminy. W 2017 roku inwestycje stanowić będą ponad 32 procent gminnego budżetu. I rzeczywiście w 2017 roku gmina Kłecko przypominać będzie wielki plac budowy, jednak realizacja tych inwestycji pozwoli na podniesienie na dużo wyższy poziom gminnej oświaty i opieki nad małymi dziećmi, poziomu życia mieszkańców dzięki budowie oczyszczalni i rozbudowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci gazowej, przebudowie gminnych dróg i budowie chodników, budowie świetlic oraz parkingów, a także ścieżek rowerowych oraz rozbudowie oświetlenia ulicznego – tłumaczył burmistrz gminy Kłecko Adam Serwatka. Największe inwestycje gminne na 2017 rok to budowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Czechach (łączna wartość to prawie 11 000 000 złotych, z czego prawie 5 000 000 złotych w 2017 roku), rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy wraz z budową hali sportowej (w tym roku – 1 300 000 złotych), termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (1 305 000 złotych), kontynuacja termomodernizacji budynków szkolnych (prawie 4 000 000 złotych) oraz budowa drugiego etapu sieci gazowej (600 000 złotych) i świetlicy w Działyniu (400 000 złotych). Gmina inwestować będzie w rozbudowę oświetlenia w mieście i na terenach wiejskich, w przebudowę dróg, przyłączenie kolejnych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, termomodernizację Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko, budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych, a także przebudowę świetlic wiejskich. – Rok 2016 był okresem planów i projektów, natomiast rok kolejny to czas realizacji tych właśnie przygotowanych przedsięwzięć. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych wyniesie blisko 14 000 000 złotych. Część inwestycji gminnych będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (w 2016 roku gmina wykonała ogromną pracę koncepcyjną i złożyła aż 8 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów – przyp. aut.). Na część projektów gmina pozyskała już dofinansowanie, a część wniosków jeszcze jest w trakcie oceny przez instytucje finansujące. Jeśli gminie uda się uzyskać dofinansowania, kwota dochodów i wydatków w budżecie na inwestycje jeszcze wzrośnie, a ich zakres będzie szerszy – dodał włodarz gminy. Poza wydatkami inwestycyjnymi, najważniejszymi działami w budżecie gminy Kłecko są: oświata (prawie 11 000 000 złotych), pomoc społeczna i rodzinna (prawie 5 000 000 złotych, administracja (ponad 2 600 000 złotych). Jak zauważył burmistrz podczas obrad, prosząc radnych o uchwalenie budżetu na 2017 rok, jest on bardzo ambitny i trudny, lecz jest także wielką, wręcz historyczną szansą dla gminy i jej mieszańców – na rozwój i lepsze życie.
JAROSŁAW WALERCZAK