Shadow

Audytor przeprowadzi kontrolę w Placówce Wsparcia Dziennego


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Trzemeszna zakończyła czynności kontrolne, jakie przeprowadziła w celu zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2016 rok. Głównym wnioskiem komisji z przebiegu tych czynności jest konieczność przeprowadzenia kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego przez audytora. Zdaniem komisji dokumentacja prowadzona przez PWD nie jest wypełniana prawidłowo.
W poniedziałek, 12 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym podsumowano jej prace kontrolne, przegłosowano także wniosek absolutoryjny i zaopiniowano sprawozdanie z budżetu za 2016 rok. Jak poinformował Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, komisja 7 czerwca odbyła kontrolę w Placówce Wsparcia Dziennego, na której finansowanie gmina wydatkowała w 2016 roku ponad 230 tys. zł. Zdaniem komisji, w tej jednostce brakuje dokumentacji, która by umożliwiła rzetelną weryfikację wydatkowanych funduszy, w tym w szczególności listy uczestników wyjazdów na wycieczki i codziennych zakupów żywności. Kolejny zarzut to niejasne reguły przyjmowania dzieci do placówki. Protokół z odbytej kontroli w PWD odczytała radna Maria Sobieszak, członek Komisji Rewizyjnej. Warto zaznaczyć, że z treścią tego dokumentu nie zgadza się Agnieszka Bilewska, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego, która pisemnie odmówiła podpisania protokołu w takim brzmieniu. Mimo sprzeciwu kierownik PWD, w łącznym sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych czynności kontrolnych i opinii o wykonaniu budżetu za rok 2016 znalazł się zapis związany z kontrolą w tej jednostce. Można w nim przeczytać, że komisja po przeprowadzeniu czynności kontrolnych polegających na sprawdzeniu losowo wybranych dokumentów finansowo-księgowych, zapoznaniu się z wybranymi aktami osobowymi pracowników oraz dokumentacją PWD w zakresie rozliczania organizowanych wyjazdów i po wysłuchaniu wyjaśnień kierownika placówki A. Bilewskiej i Jolanty Dzięcielak, głównej księgowej, komisja stwierdziła m.in. brak ubezpieczenia wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków, brak wykazów dzieci uczestniczących w imprezach organizowanych przez placówkę, brak prowadzenia dokumentacji w zakresie ilości i wartości dokonywanych codziennie zakupów żywności, brak zespołu kwalifikującego dzieci do przyjęcia do placówki, brak ankiety G-1,co uniemożliwia weryfikację dzieci przyjmowanych do placówki, brak dokumentacji pisemnej lub elektronicznej w zakresie sporządzania wykazów dzieci kwalifikujących się do przyjęcia do placówki przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkoły. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Komisja Rewizyjna stwierdza konieczność przeprowadzenia kontroli instytucjonalnej przez audytora w zakresie wykazanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki Wsparcia Dziennego. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 12 czerwca, Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej pytał Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna, czy urząd przeprowadzał jakąkolwiek kontrolę w Placówce Wsparcia Dziennego. Burmistrz Trzemeszna odpowiedział, że do tej pory były to kontrole referatu finansowo –księgowego, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Burmistrz zauważył też, że także kontrola Komisji Rewizyjnej po raz pierwszy jest tak krytyczna wobec tej placówki. Zapowiedział także, że wnioskowana przez komisję kontrola wkrótce się odbędzie. Podczas głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 radni zagłosowali jednogłośnie pozytywnie: Z. Matelski. M. Sobieszak i Przemysław Woźny. Komisja wypracowała także wniosek za udzieleniem absolutorium burmistrzowi, tutaj także radni byli jednomyślni.
RENATA PAŁUCKA