Shadow

Bezproblemowe funkcjonowanie obu placówek

Radni z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo otrzymali pismo wystosowane przez przewodniczących obu Rad Rodziców witkowskich szkółpodstawowych z prośbąo reasumpcjęuchwały z poprzedniego roku wprowadzającej siećszkółpodstawowych na terenie gminy Witkowo oraz określającej granice obwodów publicznych szkółpodstawowych – SP nr 1 im. Adama Borysa i SP nr 2 im. Lotnictwa Polskiego.
W piśmie m.in. czytamy: „Analizując obecnąsytuacjępo pierwszym półroczu od wdrożenia w życie nowego systemu oświaty zauważamy pewne różnice wśród szkółpodstawowych na terenie miasta Witkowa. Budząone niepokój, że pewna grupa dzieci będzie miała mniejsze szanse edukacyjne, a zwłaszcza zostanie poddana wykluczeniu poprzez brak możliwości integracji z rocznikami bezpośrednio przylegającymi do nich. Takie rozwiązanie to także blokada dla grona pedagogicznego, które wraz z wygaszaniem gimnazjów powinno byćpodobne do trybu nauki w klasach młodszych. Ucieszyła nas inicjatywa dyrektorów obu szkół, mająca na celu nie tylko szybsze wdrożenie w obu placówkach pełnego wymiaru ośmioklasowego, ale także niwelująca te różnice pomiędzy poszczególnymi rocznikami uczniów. (…) Uczniowie mająlekcje w sali gimnastycznej, w świetlicy, a także w otwartych salach, do których dostęp w trakcie lekcji uczniów majądzieci uczęszczające do sąsiadującego przedszkola. (…) Krótkie przerwy pomiędzy lekcjami w porannej fazie nauczania często nie pozwalająna spokojne przemieszczenie siępomiędzy budynkami na kolejne zajęcia, nie mówiąc jużo zaspokojeniu podstawowych potrzeb, czy odpoczynku między nauczaniem, natomiast wydłużone przerwy w fazie południowej wymuszone sąniejako niewielkąpojemnościąstołówki i koniecznościąopuszczania budynku w celu dotarcia do niej. Nie dostrzegamy w SP nr 1 placu zabaw dla dzieci najmłodszych, brak jest dużego przestronnego boiska szkolnego o dostatecznie dużej powierzchni pozwalającej dzieciom na realizacjęzaspokojenia naturalnej potrzeby ruchowej, nie zauważamy przestrzeni zielonej, nie widzimy możliwości oddzielenia dzieci starszych od młodszych w procesie edukacyjnym przez przebywanie w osobnych budynkach, brak jest możliwości realizowania zajęćwychowania fizycznego w kilku salach gimnastycznych bez względu na warunki pogodowe, uczniowie majązajęcia na obiektach miejskich lub ćwicząwzdłużdróg publicznych, nie widzimy sal specjalistycznych do korekcji wad postawy, do zajęćrewalidacyjnych czy logopedycznych. Obawiamy siętakże, że pomimo obietnic obecny podziałgranic obwodów doprowadzi do sytuacji przepełnienia w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie konieczna będzie dwuzmianowość. Powyższy wniosek zostałzaakceptowany przez przedstawicieli rodziców na zebraniu Rady Rodziców w lutym tego roku”. Pismo sygnował Mikołaj Michalski i Janusz Lis, przewodniczący Rady Rodziców SP nr 1 i Rady Rodziców SP nr 2. Takie były przemyślenia w luty. W marcu po rozmowach z dyrektorami szkół, temat byłanalizowany także na komisji szkolnictwa. Przygotowano równieżpismo, którego celem było zasygnalizowanie istniejącej sytuacji sytemu edukacji w gminie Witkowo, widzianej z perspektywy rodziców, dla których jakośćkształcenia jest równie ważne jak bezpieczeństwo dzieci oraz optymalne warunki organizacyjne. Podczas tego spotkania ustalono m.in. przeprowadzenie proponowanych zmian przed rozpoczęciem roku szkolnego, we wrześniu tego roku nie jest jeszcze to możliwe z powodu zbyt krótkiego czasu na dopełnienie formalności, ale w nowym roku szkolnym zostanąpodjęte działania na rzecz zmiany opracowanych w 2017 granic odwodów szkolnych. Przedstawiciele rodziców uzyskali zapewnienie, że będąmogli uczestniczyćw pracach nad zmianami. Wszyscy uczestnicy deklarowali zrozumienie dla potrzeby stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do nauki, uwzględniając przy tym trudności związane z realizacjąreformy oświaty na terenie gminy Witkowo. Do najważniejszych opinii należały opinie dyrektorów. Marian Łukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zaznaczył, że w celu zapewnienia optymalnej organizacji pracy tej szkoły, powinny znaleźćsięw niej maksymalnie po dwa oddziały każdego rocznika z tolerancjądwóch, trzech oddziałów, razem około dziewiętnastu oddziałów. Natomiast Bernadetta Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 zadeklarowała współpracęz dyrektorem „jedynki” i potwierdziła, że jest gotowa przyjąćdo swojej szkoły dzieci przedszkolne korzystające do tej pory z pomieszczeń budynku oświatowego, co zagwarantowałoby dodatkowe pomieszczenia. EWA SOCHA