Shadow

„Budżet stabilny, proinwestycyjny, prorozwojowy…”

W piątek, 29 grudnia radni Rady Miasta i Gminy Czerniejewo spotkali się na tzw. sesji budżetowej, podczas której jednogłośnie i niemal bezdyskusyjnie przyjęli projekt uchwały w sprawie planowanych dochodów i wydatków gminy w 2018 roku, a także w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026.
Zanim jednak pochylono się nad projektem uchwały budżetowej, radni zwyczajowo wysłuchali informacji przewodniczącego rady i burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie – jednogłośnie – przyjęto pakiet uchwał „roboczych”, w tym w sprawie: przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo, przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo, przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów Gminy Czerniejewo, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, a także trzy uchwały z zakresu finansów: w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2025 i wprowadzenia zmiany do budżetu obowiązującego jeszcze w 2017 roku. W drugiej części sesji radni zajęli się budżetem na kolejny rok. Uchwalenie tego aktu zwyczajowo zostało poprzedzone głosowaniem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026, którą radni zatwierdzili jednomyślnie. Sam budżet na 2018 rok zakłada dochody na poziomie 31 935 091,52 zł, natomiast wydatki oszacowane zostały na kwotę 34 321 669,41 zł. Planowany deficyt w kwocie 2 386 577,89 zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2018 roku – z myślą o wydatkach inwestycyjnych – gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 554 27,89 zł. W związku z powyższym planowana kwota zadłużenia gminy na koniec roku wyniesie 9 104 330,63 zł. W stronę rozwoju inwestycyjnego gmina planuje skierować znaczne środki, bowiem prawie 6,5 mln zł. W 2018 roku zrealizowanych ma zostać ok. szesnaście dużych zadań i projektów. Obok kontynuacji dwóch sztandarowych inwestycji, czyli budowy hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie, na którą gmina wstępnie planuje w 2018 roku przeznaczyć 2,5 mln zł i realizacji projektu pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo” w ramach WRPO 2014-2020 (m.in. budowa ścieżek rowerowych) z kwotą na 2018 rok w wysokości ok. 2 mln zł, w planach są także: przebudowa i modernizacja dróg gminnych (650 tys. zł), budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020 (zabezpieczono wkład własny w wysokości 230 tys. zł), rozbudowa Przedszkola w Żydowie cz. II – realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020 (ok. 212 tys. zł), realizacja projektu związanego z rewitalizacją Placu Wiosny Ludów w Czerniejewie wraz z przebudową budynku użyteczności publicznej (205 tys. zł), budowa Klubu Malucha (200 tys. zł), modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym gminy (80 tys. zł), przebudowa ogólnodostępnego budynku w Rakowie na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców (70 tys. zł), budowa oświetlenia ulicznego w Szczytnikach Czerniejewskich (52 tys. zł), modernizacja łazienek na II piętrze oraz wymiana podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Żydowie (ok. 52 tys. zł), modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie (35 tys. zł), opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dokumentacja (30 tys. zł), modernizacja zaplecza kuchennego Przedszkola w Żydowie (25 tys. zł), a także inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego (na kwotę łączną ok. 74 tys. zł). – Przedstawiamy państwu budżet stabilny, proinwestycyjny, prorozwojowy, który został skonstruowany w ten sposób, by to, co zostało w nim zapisane, przynosiło rezultaty również w kolejnych latach – powiedział chwilę po prezentacji projektu budżetu Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewa, wymieniając m.in. ogromne nakłady, jakie gmina planuje przeznaczyć na oświatę, sport i kulturę, a także promocję (wydarzenia i imprezy) i opiekę społeczną, zaznaczając, że obok szeroko rozumianych inwestycji „zadaniowych”, niezmiernie ważna jest tzw. inwestycja w człowieka. Włodarz gminy wspomniał również o tym, że również w tym roku duże nadzieje upatrywane są w sukcesywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, m.in. na budowę hali widowiskowo – sportowej. W przypadku realizacji inwestycji gmina planuje też w dalszym ciągu współpracować z innymi podmiotami, np. ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie (Powiatowym Zarządem Dróg) w przypadku inwestycji drogowych. W przemówieniu burmistrza nie zabrakło również planów sięgających poza 2018 rok, Tadeusz Szymanek wspomniał m.in. o planowanym przyłączaniu poszczególnych miejscowości do sieci gazowej i światłowodowej. Kończąc swoje wystąpienie gospodarz gminy poprosił wszystkich zgromadzonych – radnych, sołtysów, kierowników jednostek podległych, pracowników urzędu, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, a także mieszkańców – o zrozumienie i dalszą współpracę przy działaniu na rzecz rozwoju gminy, dziękował jednocześnie za przeżyty wspólnie rok 2017. Po tych słowach Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do omawianych projektów WPF i budżetu (obydwie opinie były pozytywne). Następnie wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie której radny Paweł Głowacki, zastępca przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo dopytywał jeszcze m.in. o planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt. Po rozwianiu wszelkich wątpliwości przystąpiono do głosowania. Budżet Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie, a decyzję radnych nagrodzono brawami.
W sesji uczestniczył komplet radnych. Ponieważ budżetowa sesja była ostatnim posiedzeniem radnych jeszcze w „starym” roku, tego dnia nie zabrakło także noworocznych życzeń. Zwieńczeniem spotkania, podobnie jak przed rokiem, stało się przejście na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Powstańców Wielkopolskich.
KINGA STRZELEC