Shadow

Burmistrz Tadeusz Szymanek z absolutorium


Podobnie jak przed rokiem, również teraz jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni z Rady Miasta i Gminy Czerniejewo zadecydowali o udzieleniu burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2016 roku. Absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się 31 maja.
Sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu w 2016 roku przedstawiła Julita Rybak, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, przypominając, że uchwała budżetowa na 2016 rok przyjęta została 30 grudnia 2015 roku i wstępnie zakładała dochody budżetu na poziomie 23 682 921 zł i wydatki w kwocie 23 137 714 zł. W ciągu całego roku uchwała budżetowa zmieniana była dziewiętnaście razy, w wyniku czego plan budżetowy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą: po stronie dochodów w wysokości 29 701 885,83 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 29 208 411,19 zł. Ostatecznie dochody budżetu zostały zrealizowane na poziomie 99,13% (29 444 630,60 zł), natomiast wydatki na poziomie 93,84% (27 408 288,59 zł). Łączna kwota zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5 693 099,74 zł (przed rokiem zadłużenie gminy wynosiło 6 822 299,74 zł). – Kwota zadłużenia mieszkańców tytułem podatków, czynszów i opłat za śmieci oraz ścieki wynosiła 465 075,57 zł i uległa obniżeniu w stosunku do roku 2015 o 93 876, 40 zł. Mimo wszystko jest to nadal kwota wysoka, za te pieniądze można by było wykonać niejedną inwestycję – stwierdziła Julita Rybak. W dalszej części sprawozdanie zawierało również krótki opis z czego i w jakich kwotach gmina uzyskiwała wpływy i na co wydatkowano pieniądze z budżetu; zwyczajowo, wymienione zostały też inwestycje, realizowane w roku sprawozdawczym, na które ogółem gmina przeznaczyła 1 837 344,81 zł. Wśród nich można wymienić m.in. przebudowy i modernizacje dróg gminnych (153 030,67 zł), budowę chodnika w Nidomiu (85 000 zł), przebudowę ul. Kościuszki w Żydowie (wkład gminy: 80 000 zł), budowę parkingu w Żydowie (230 000 zł), modernizacje mieszkań w zasobie komunalnym (68 865,56 zł), rozbudowę Przedszkola w Żydowie (394 713,16 zł), malowanie sali gimnastycznej wraz z modernizacją podłogi w ZSP Żydowo (27 000 zł), budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w Czerniejewie (40 561,40 zł), zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie (14 492,42 zł), budowę oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w Żydowie (14 237,25 zł). Po wystąpieniu skarbnik, Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z wykonania budżetu, w której została zawarta opinia pozytywna. W oparciu o ten dokument również Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Czerniejewo pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe, w konsekwencji czego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Zanim jednak radni przystąpili do głosowania głos zabrał burmistrz Tadeusz Szymanek. – Stoję przed państwem dzisiaj jako Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, który po raz pierwszy otrzyma lub nie otrzyma absolutorium za budżet, który wspólnie tworzyliśmy. Poprzednie absolutorium było budżetem z roku 2015, jednak zaproponowanym w roku 2014. Natomiast ubiegły rok to był rok, kiedy wspólnie z państwem i dzięki państwa pomocy mogłem realizować budżet gminy Czerniejewo. Myślę, że możemy powiedzieć, iż był to budżet stabilny i bezpieczny, który gwarantował dobre i zgodne z oczekiwaniami, choć nie zawsze takimi, które byśmy do końca chcieli, działaniami – podkreślił burmistrz, dalej mówiąc m.in. o inwestycjach roku 2016, o sukcesywnie obniżanym zadłużeniu gminy, o wydatkach i dochodach, a także o owocnej współpracy z innymi samorządami, z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami i dziękując za współpracę: radnym, pracownikom urzędu, sołtysom, Radzie Seniorów i Młodzieżowej Radzie, dyrektorom placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawicielom służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, przedsiębiorcom i wszystkim mieszkańcom. – Myślę że możemy ten 2016 rok wspólnie uznać za rok dobry, bo zdrowy. Większość z nas przetrwała go w zdrowiu i w szczęściu. I to jest istotne. To absolutorium, które dotyczy finansów jest rzeczą wyjątkową, ale postawy ludzkie, ludzkie serca i wzajemne poszanowanie siebie są bardzo ważne. Za to dobro od państwa serdecznie dziękuję – podsumował burmistrz. Czerniejewscy rajcy najpierw jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, a następnie – również jednym głosem – udzielili burmistrzowi absolutorium. Decyzja radnych spotkała się z oklaskami z sali, a burmistrz Tadeusz Szymanek otrzymał okolicznościowe bukiety kwiatów w ramach podziękowania za prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi. Dodatkowo przewodniczący Jan Kulpiński – w imieniu całej rady – wręczył burmistrzowi upominek w postaci kopii znaczków przedstawiających herby Czerniejewa i Żydowa z początku XX wieku. Podziękowania kierowano również w stronę Grażyny Kulpińskiej – wiceburmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz skarbnik Julity Rybak. W absolutoryjnej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo uczestniczyli wszyscy radni.
KINGA STRZELEC