Shadow

Burmistrz Witkowa z absolutorium

W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka 24 czerwca odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, wręczyliStatuetkę Rycerza Wita Kazimierzowi Zamiar, długoletniemu prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Witkowie.
Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej oraz udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, co wiązało się z podjęciem stosownych uchwał oraz dyskusją nad Raportem o Stanie Gminy za 2020 rok. Rada Miejska w Witkowie zapewniła swoje poparcie dla podejmowanych przez burmistrza działań jednogłośnie przyjmując sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok, następnie również jednogłośnie popierając wniosek o udzielenie burmistrzowi Marianowi Gadzińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok, a także udzielając jednogłośnie wotum zaufania. Rada wysłuchała także informacji burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Tomasza Radacza i komendanta Komisariatu Policji Rafała Chełmikowskiego na temat przygotowań do sezonu letniego oraz o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Witkowo za 2020 rok.
W trakcie sesji radni podjęli także uchwały: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2021/2022; w sprawie o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok. Kolejna sesja planowana jest wstępnie 30 września 2021 roku. (es)