Shadow

Burmistrz Witkowa ze stuprocentowym absolutorium

Podczas sesji Rady Miejskiej Witkowa, 27 czerwca Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Marianowi Gadzińskiemu, burmistrzowi gminy i miasta Witkowo za poprzedni rok. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych i wszyscy poparli w stu procentach wykonanie budżetu i udzielili burmistrzowi absolutorium. Radni nie mieli także wątpliwości co do udzielenia wotum zaufania dla pracy włodarza gminy i miasta Witkowo. Żadnych zastrzeżeń nie miała także Regionalna Izba Obrachunkowa.
Marek Biadasz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Witkowa uzasadnił swoją opinię pozytywnie, tak jak pozostali przewodniczący poszczególnych komisji witkowskiej rady miejskiej. W uzasadnieniu Marek Biadasz przytoczył plan wydatków, który w większości został wykonany w stu procentach. Oceniając wykonanie budżetu komisje stwierdziły, że realizacja budżetu była zgodna z planem dochodów i wydatków uchwalonym przez Radę Miejską oraz udzielonym burmistrzowi upoważnieniem. Przy realizacji budżetu przestrzegano zasad gospodarki finansowej określonych przepisami. Komisja wzięła pod uwagę kryterium legalności działań burmistrza, ponadto badała celowość wydatkowanych środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem, a także gospodarność i rzetelność wykonywanych działań.
– Podsumowując podjęte działania kontrolne oraz biorąc pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonych w trakcie roku (m.in. kontrolę budżetu gminy za I półrocze), Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2018 roku i innych dokumentów wymienionych w niniejszym wniosku pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2018 roku i w związku z tym występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo – podsumował Marek Biadasz. Burmistrz dziękując za udzielone absolutorium podkreślił, że jest to wspólny sukces, radnych, burmistrza, pracowników urzędu oraz sołtysów, którym podziękował za bardzo dobrą współpracę i sumiennie wykonywaną pracę.
EWA SOCHA