Shadow

„Cały czas stawiamy na gospodarkę”, czyli gmina Łubowo z budżetem na 2019 rok

W czwartek, 27 grudnia 2018 roku radni z Rady Gminy Łubowo spotkali się na tzw. sesji budżetowej, podczas której jednogłośnie i bezdyskusyjnie przyjęli projekt uchwały w sprawie planowanych dochodów i wydatków gminy w 2019 roku, a także w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030. Ostatnie w 2018 roku obrady radnych w Łubowie okazały się bardzo pracowite – obok podjęcia wymienionych dwóch najważniejszych dla jednostek samorządu terytorialnego uchwał, radni pochylili się również nad dodatkowymi dokumentami, m.in. z zakresu gospodarki komunalnej, opieki społecznej, nieruchomości i finansów. Łącznie tego dnia przyjęto aż siedemnaście uchwał.
Zanim zajęto się projektem uchwały budżetowej, radni zwyczajowo wysłuchali informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, a następnie przyjęli pakiet uchwał „roboczych”, w tym w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Fałkowie (dla obszaru obejmującego działki o nr ewid. 103/1, 103/2, 104/2 i części działek o nr ewid. 174/2 i 175/5), przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. Ponadto program obrad rozszerzony został o cztery dodatkowe uchwały, które radni przyjęli jednogłośnie, w tym w sprawie: wprowadzenia zmian do gminnego budżetu obowiązującego jeszcze w 2018 roku i wynajęcia magazynu w Fałkowie (44 A), a także w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowych w Imielnie w Łubowie (z przeznaczeniem pod drogi gminne). Tego dnia jednogłośnie radni zadecydowali także o wysokości wynagrodzenia wójta, który będzie otrzymywał: 4 700 zł – wynagrodzenia zasadniczego, 1 900 zł – dodatku funkcyjnego, 2 640 zł – dodatku specjalnego i 940 zł – dodatku stażowego, ustalili też zasady wypłacania własnych diet: zwyczajowo zryczałtowana dieta miesięczna została zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej w radzie (przewodniczący 1 300 zł, wiceprzewodniczący – 1 000 zł, radny będący członkiem komisji stałej – 800 zł). W drugiej części radni zajęli się budżetem na kolejny rok. Uchwalenie tego aktu zwyczajowo zostało poprzedzone głosowaniem w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, którą radni zatwierdzili jednomyślnie. Sam budżet na 2019 rok zakłada dochody na poziomie 35 685 890,33 zł, natomiast wydatki oszacowane zostały na 33 757 822,33 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 928 068,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku szacowane jest na poziomie 38% ogółem planowanych dochodów. W 2019 roku w gminie Łubowo ma zostać zrealizowanych klika dużych zadań, na które samorząd planuje przeznaczyć zarówno środki własne, jak i szukać dofinansowań z zewnątrz. To m.in. budowa ścieżki rowerowej w Lednogórze (2,5 km), rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fałkowie i utworzenie żłobka w Łubowie (adaptacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na placówkę). W planie inwestycyjnym nie brakuje również zadań zmierzających do dalszego sukcesywnego rozwoju infrastruktury, tj. rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej, budowy i remontów dróg, budowy oświetlenia ulicznego i remontów w jednostkach podległych gminie. Ponadto cały czas trwają prace przygotowawcze, zmierzające do utworzenia centrum widowiskowo – sportowego „Arena Łubowo”. – Najpierw wytężona praca, później są tego efekty. Cały czas stawiamy na gospodarkę i to, co robiliśmy w roku ubiegłym w tym kierunku, będzie nadal kontynuowane. Naszym priorytetem i celem jest to, żeby na terenie naszej gminy powstało jak najwięcej firm i dzisiaj już mamy pierwsze efekty tego zamierzenia, ponieważ w tym roku będzie się już tutaj budowało kilka firm. Robimy to wszystko po to, żeby w przyszłości budżet gminy był stabilny i żeby było z czego czerpać korzyści dla gminy – powiedział wójt Andrzej Łozowski.
Projekt budżetu na 2019 rok – podobnie jak projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 – został przyjęty bezdyskusyjnie i jednogłośnie. W ostatniej w 2018 roku sesji Rady Gminy Łubowo uczestniczyło 14 radnych (nieobecna była radna Emilia Dutka).
KINGA STRZELEC