Z gmin

Czerniejewo „Liderem wśród aktywnych”

Czerniejewo „Liderem wśród aktywnych”

Z gmin
Gmina Czerniejewo została laureatem konkursu „Lider wśród aktywnych”, organizowanego przez *Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu. Wyróżnienie dla czerniejewskiego samorządu zostało przyznane w kategorii „najbardziej aktywna gmina”.* **Nagrodzono nasz samorząd za zaangażowanie w realizację działań statutowych SGiPW. Samorządy oceniane są według pięciu kryteriów: zgłaszanie propozycji tematów stanowisk, zgłaszanie propozycji tematów seminariów, uczestnictwo w seminariach/konferencjach organizowanych przez SGiPW, odpowiedzi na ankiety rozsyłane przez SGiPW oraz aktywne uczestnictwo przedstawiciela gminy w pracach komisji i uczestnictwo w Zjazdach Przedstawicieli Członków – informuje Paweł Głowacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, pełniący jednocześnie f
Bytowe ścieki trafiają do jeziora?

Bytowe ścieki trafiają do jeziora?

Rotator, Z gmin
W ostatnim czasie Marek Walczak, mieszkaniec Ostrowitego, gmina Trzemeszno wskazuje na problem zanieczyszczania m.in. jeziora Ostrowickiego przez miejscową fermę. W tej sprawie apelował także na jednej z sesji Rady Miejskiej Andrzej Kołodziejczak, sołtys Trzemżala. Sprawą zainteresował się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Do wizji lojalnej doszło 10 kwietnia. Jak poinformował nas trzemeszeński ratusz, tego dnia urząd został powiadomiony o wyciekaniu ścieków białego koloru ze studzienki przy drodze powiatowej w Ostrowitem, na wysokości fermy krów. Po potwierdzeniu tego faktu powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego pracownicy udali się na miejsce i pobrali próbki do badań. Kwietniowa wizyta inspektorów była już kolejną w tej sprawie, podobna sytuacja miała
Sesja z akcentem gratulacyjnym

Sesja z akcentem gratulacyjnym

Z gmin
Pod koniec marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Tego dnia czerniejewscy radni wysłuchali kilku sprawozdań i przyjęli pakiet uchwał „roboczych”. Ponadto w trakcie obrad pojawił się miły akcent gratulacyjny. Podczas marcowej sesji, oprócz zwyczajowego sprawozdania przewodniczącego rady i burmistrza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym, radni zapoznali się także ze sprawozdaniami: z ubiegłorocznej działalności Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, z działalności Komisariatu Policji w Czerniejewie w 2017 roku, z działalności w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w 2017 roku, a także z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jednogłośnie, przy 14 głosach za, czerniejewscy
Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania

Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania

Rotator, Z gmin
W środę, 11 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji powołanej przez Radę Miejską Trzemeszna do zbadania przekształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Jej przewodniczącym został Sławomir Peno, a wiceprzewodniczącą Maria Sobieszak. Pozostali członkowie to: Maciej Dalewski, Tadeusz Pawlak i Kacper Lipiński. Na pierwszym spotkaniu dyskutowano o początkowych działaniach, jakie komisja miałaby podjąć. Kacper Lipiński zaproponował, aby włączyć w prace komisji także mieszkańców Trzemeszna, którzy np. poprzez specjalną domenę na stronie internetowej Urzędu Miejskiego mogliby zadawać pytania w tej sprawie. – W ten sposób mieszkańcy mogliby nam przekazać, o co chcieliby zapytać pana prezesa Krzysztofa Tomczaka, radnych poprzedniej kadencji
Z wizytą w Łopiennie

Z wizytą w Łopiennie

Z gmin
Po raz kolejny Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej wraz z wolontariuszami w ramach realizowanego projektu z ,,Fundacją PZU po lekcjach” odwiedziło Dom Pomocy Społecznej w Łopiennie. Z dużą radością grupę 50 osób powitała s. dyr. WeronikaMaciejewska, która oprowadziła uczestników po wnętrzach domu i opowiedziała o misji, jaką pełni DPS. Wolontariusze pod opieką Danuty Pożegowiak i Mileny Gielewskiej umożliwilipodopiecznym kolejne przeżycie Męki Pańskiej w czasietrwającej Oktawy Wielkiej Nocy. Uczestnicy wręczyli podopiecznym i pracownikom domu ręcznie zdobione świece, wykonane przez wolontariuszy, a dzięki zaangażowaniu ks. kan. Andrzeja Ziółkowskiego i mieszkańcówparafii św. Jakuba Apostoła w Niechanowie zostały przekazanedary zebrane w kościele, w formie: środków czystości, sło
Są już „Pod żaglami” pięć lat

Są już „Pod żaglami” pięć lat

Z gmin
- Niezwykle trudno jest w 20 minut przedstawić 5 lat z aktywnego życia naszego stowarzyszenia. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń – mówił Krzysztof Mroczkowski, prezes Stowarzyszenia „Pod żaglami” podczas uroczystości z okazji piątych urodzin stowarzyszenia. Rocznicowe spotkanie odbyło się 5 kwietnia w świetlicy wiejskiej sołectwa Niewolno, gmina Trzemeszno. Stowarzyszenia „Pod Żaglami” rozpoczęło działalność pod koniec 2012 roku. Tworzyło je wówczas 16 osób. W następnych latach do szeregów stowarzyszenia sukcesywnie zgłaszały nowe osoby. Dzisiaj „Pod żaglami” liczy 45 członków – miłośników turystki wodnej i
W 170. rocznicę „Wiosny Ludów” w Trzemesznie

W 170. rocznicę „Wiosny Ludów” w Trzemesznie

Z gmin
We wtorek, 10 kwietnia na trzemeszeńskim cmentarzu odbyły się uroczystości upamiętniające 170. rocznicę Wiosny Ludów. Trzemesznianie licznie wzięli udział w tym zrywie narodowym, a 10 kwietnia 1848 roku stoczyli w swym mieście nierówną bitwę z armię pruską, w której zginęło kilkunastu powstańców, a 30 zostało rannych. W uroczystości zorganizowanej przez trzemeszeński ratusz, a w szczególności Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, członkowie wspomnianego komitetu oraz młodzież z trzemeszeńskich szkół. Warty honorowe zaciągnęliharcerze i zuchy, obecna była także Stanisława Szymańska, komendant Hufca ZHP Trzemeszno. Uroczystość poprowadził Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna i przewodniczący GKOPWiM. Kwiaty złożono na mog
Parafia użyczyła alumnat Gminie Trzemeszno

Parafia użyczyła alumnat Gminie Trzemeszno

Rotator, Z gmin
Gmina Trzemeszno podpisała umowę użyczenia z trzemeszeńską parafią rzymskokatolicką w sprawie zabytkowego budynku alumnatu wraz z przylegającą do niego działką. To umożliwi ratuszowi aplikowanie o środki unijne związane z rewitalizacją placu Kosmowskiego w Trzemesznie wraz z alumnatem. Projekt na rewitalizację tej najbardziej reprezentacyjnej części miasta zakłada prace za ponad 8 mln 200 tys. złotych. Dofinansowanie, o jakie ubiega się gmina może osiągnąć ok. 7 mln złotych. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna uważa, że jeżeli aplikowanie o środki unijne powiedzie się, wówczas gmina powinna docelowo zostać właścicielem alumnatu. Obecnie gmina i parafia aneksowała istniejącą umowę użyczenia alumnatu z 2015 roku, która była podpisana z myślą umiejscowienia w tym budynku świetlicy –
Września dofinansuje remonty kolejnych zabytków

Września dofinansuje remonty kolejnych zabytków

Z gmin
Zaledwie ponad rok temu Września przyjęła uchwałę umożliwiającą dofinansowanie prac rewitalizacyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Niedawno radni miejscy zdecydowali o przekazaniu kolejnych środków na ratowanie ważnych dla regionu obiektów. Dzięki pracy społeczników, nie opuści Wrześni najprawdopodobniej także zabytkowy żuraw wodny. Do końca lutego 2017 roku Września nie dotowała z własnego budżetu prac konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych, przeprowadzanych na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Września. Dopiero wniosek stowarzyszenia Projekt Września skierowany do radnych przyniósł spodziewany efekt. W lutym 2017 roku radni zobowiązali burmistrza do znalezienia w budżecie środków i rokroczne dofinansowanie remontów. Społecznic
Bezproblemowe funkcjonowanie obu placówek

Bezproblemowe funkcjonowanie obu placówek

Z gmin
Radni z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo otrzymali pismo wystosowane przez przewodniczących obu Rad Rodziców witkowskich szkółpodstawowych z prośbąo reasumpcjęuchwały z poprzedniego roku wprowadzającej siećszkółpodstawowych na terenie gminy Witkowo oraz określającej granice obwodów publicznych szkółpodstawowych - SP nr 1 im. Adama Borysa i SP nr 2 im. Lotnictwa Polskiego. W piśmie m.in. czytamy: „Analizując obecnąsytuacjępo pierwszym półroczu od wdrożenia w życie nowego systemu oświaty zauważamy pewne różnice wśród szkółpodstawowych na terenie miasta Witkowa. Budząone niepokój, że pewna grupa dzieci będzie miała mniejsze szanse edukacyjne, a zwłaszcza zostanie poddana wykluczeniu poprzez brak możliwości integracj