Shadow

Chcą odwołać Radę Gminy Niechanowo

„W związku ze zgłoszonym powiadomieniem o inicjacji referendum lokalnego oraz złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przez inicjatorów tego referendum, publikujemy niniejsze pismo w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Niechanowo” – taka informacja m.in. pojawiła się na stronie UG Niechanowo, co wywołało spore emocje w lokalnej społeczności…
Jak poinformował pełnomocnik inicjatorów referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Niechanowo przed upływem kadencji Rafał Rekruciak, w poprzednim tygodniu rozpoczęto zbieranie podpisów poparcia na listach. Podczas wspomnianego referendum lokalnego ma paść następujące pytanie: Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Niechanowo?W uzasadnieniu (dokumentu-ogłoszenia) inicjatorzy referendum podali kilka powodów takiej decyzji; m.in. jest to: zgodnie z wynikami audytu wysokie prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez radę, zdaniem wojewody wielkopolskiego podejmowanie uchwał z rażącym naruszaniem prawa, brak nadzoru, kontroli i złe zarządzanie środkami publicznymi – niewykorzystanie możliwości jaką dają środki unijne, brak chęci i woli współpracy z wójtem i mieszkańcami gminy (zignorowanie prośby o popołudniowe terminy sesji), podejmowanie uchwał ze szkodą na rzecz gminy i jej mieszkańców (długoletnie zadłużanie gminy), doprowadzanie do paraliżu pracy Urzędu Gminy (nasyłanie nic nie wnoszących w pracę urzędu organów kontrolnych), wysuwanie bezpodstawnych oskarżeń wobec wójta, naruszenie przyjętego planu pracy komisji stałych rady czy pogorszenie wizerunku gminy. Pod dokumentem-ogłoszeniem podpisała się grupa 20 inicjatorów referendum lokalnego.
Stosowne oświadczenie wydali w tej sprawie radni Rady Gminy Niechanowo reprezentujący Klub Wspólne Dobro – Gmina Niechanowo w którym czytamy: „W związku z zarzutami formułowanymi w naszym kierunku przez grupę mieszkańców gminy Niechanowo pragniemy przekazać Państwu kilka słów wyjaśnienia.
Informacje pojawiające się w mediach lokalnych na tematzarzucanych nam zaniechań są nieprawdziwe.
Pragniemy pokreślić, że:
•Rada Gminy niejest odpowiedzialna za dyscyplinę finansów publicznych i pozyskiwanie środków unijnych – leży to w kompetencjach organu wykonawczego, czyli Wójta Gminy pana Szymona Robaszkiewicza.
•Rada Gminy nie podejmowała nigdy uchwał z rażącym naruszeniem prawa, oraz nie paraliżowała pracy urzędu gminy. Rada regularnie podejmuje uchwały, w tym uchwały strategiczne dotyczące budżetu gminy, zmian budżetowych, czy planowania przestrzennego, etc. Od początku swojej kadencji wyrażaliśmy i w dalszym ciągu wyrażamy pełną gotowość do współpracy z panem Wójtem i urzędem w celu rozwoju gminy Niechanowo oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców.
Niestety, już od momentu wyborów jesteśmyignorowani, notorycznie deprecjonowani oraz pomawiani, a także nagrywani przez pana Wójta (w jego biurze) na potrzeby np. zebrań wiejskich.
Ponadto chcemy poinformować, iż:
•obecnie toczą się sprawy sądowe, w których bylipracownicy pozwali gminę. Dwie z nich rozstrzygnięte zostały na korzyść pracowników, a rozprawa dotycząca kolejnego, trzeciego pracownika odbędzie się jeszcze w listopadzie br. Wyroki w w/w sprawach obciążą budżet gminy. Może to kosztować gminę ponad 100000 tys. złotych.
 •Pan Wójt po wyborach nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej prezentera muzycznego, mimo, że zgodnie z art. 492 § 4 kodeksu wyborczego spoczywał na nim obowiązek zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania;
 •Pan Wójt złamał prawo składając oświadczenia majątkowe niezawierające informacji o wykonywanej działalności gospodarczej i wysokości dochodu z tego tytułu.
 •Pan Wójt nie zrealizował żadnej nowej inwestycji, a nawet wstrzymał rozpoczęte, takie jak: budowa chodnika w Cielimowie i w Karsewie, modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy, etc.;
•Pan Wójt przetrzymuje dokumentację dotyczącą budowy ścieżek rowerowych, uniemożliwiając ichkońcowe rozliczenie, a tym samym zwrot środków finansowych.
• Pismem z dnia 7 listopada 2019 r. Wojewoda Wielkopolski zobowiązał Radę Gminy do zajęcia stanowiska w kwestii łamania prawa przez Wójta Gminy Niechanowo.
Jesteśmy przekonani, że w/w okoliczności i krytykowanie przez Radę takich działań Wójta spowodowało inicjatywę przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy Niechanowo.”
Prawdopodobnie ten temat zostanie wywołany na najbliższej sesji Rady Gminy Niechanowo pod koniec listopada. (jw)