Shadow

Co dalej z domami dziecka?


Od 1 stycznia 2021 roku zmienia się Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obliguje samorządy prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze do zmniejszenia ilości miejsc do 14 wychowanków.
**
O przyszłych zmianach poinformowała radnych powiatowych na posiedzeniu Komisji zdrowia, opieki społecznej i aktywizacji zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 8 marca Elżbieta Pilarczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała że m.in. na dzień dzisiejszy powiatowi podlega Dom Dziecka w Gnieźnie, w którym przebywa 15 wychowanków z powiatu gnieźnieńskiego i 6 wychowanków z innych powiatów oraz Zespół Placówek Wspierania Rodziny w Trzemesznie, w którym przebywa 13 wychowanków z powiatu gnieźnieńskiego i 11 z innych powiatów. Dyrektor E. Pilarczyk zwróciła uwagę, że pomimo tego, iż termin zmian ustawowych może się wydawać dość odległy, to konieczne jest określenie kierunków, etapów reorganizacji tych placówek. Dziś trudno przewidzieć, czy powiat będzie chciał utrzymać obecne domy dziecka, czy też je zlikwidować, albo przenieść w inne miejsce. Dyrektor PCPR dodała, że mocne strony posiadania placówek opiekuńczo-wychowawczych to m.in. wystarczające zabezpieczenie potrzeb powiatu, pozytywne wpisanie w środowisko lokalne oraz dobrze wykształcona i doświadczona kadra. Natomiast słabe strony to m.in. zły stan techniczny budynków, pilny remont w obu obiektach instalacji wodno-kanalizacyjnej, powierzchnia budynków przewyższająca potrzeby podopiecznych oraz umieszczenie dzieci poza powiatem. Kierunki zmian, jakie zasugerowała to dostosowanie budynków obecnie funkcjonujących placówek do zmian lub zagwarantowanie nowych pomieszczeń dla jednej lub dwóch placówek, na przykład dom jednorodzinny. – Dla nas urzędników i dla dyrektorów będzie łatwiej, jeśli będziemy wiedzieli w jakim kierunku mamy iść, żeby rozpisać działania po to, żeby w styczniu 2021 roku być już gotowym do prowadzenia placówek według obowiązujących standardów – sugerowała E. Pilarczyk. Radni w tej kwestii nie podjęli żadnej dyskusji. Jedynie głos zabrał radny Rafał Spachacz, który poprosił, żeby urzędnicy przygotowali i przedstawili radnym zakres potrzeb inwestycyjnych, w tym remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w obu budynkach, żeby dyrektorzy domów dziecka przy udziale urzędników sprawdzili, czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych w ramach dwóch programów z WRPO na remonty i budowę bazy sportowej. Dyrektor E. Pilarczyk stwierdziła, że najpierw musi zapaść decyzja w jakim kierunku pójdzie powiat, bo inwestowanie w remonty w przypadku na przykład likwidacji czy przeniesienia placówek w inne miejsce nie ma sensu. Radny jednoznacznie stwierdził, że decyzja może być tylko jedna, że dom dziecka w Gnieźnie trzeba prowadzić. E. Pilarczyk zauważyła, że nie musi być w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie. R. Spachacz stwierdził, że obecne miejsce ma tradycje i są tam możliwości rozwoju, dlatego należy pomyśleć o wybudowaniu przy placówce także infrastruktury sportowej. E. Pilarczyk odpowiedziała, że dzieci korzystają z infrastruktury sportowej miasta, a wybudowanie na przykład boiska sportowego przy placówce mogłoby spowodować odizolowanie wychowanków od rówieśników, dlatego korzystanie z obiektów sportowych na terenie powiatu integruje dzieci z rówieśnikami. Radny przekonywał, że warto spróbować zawalczyć o środki zewnętrzne, żeby poprawić bazę sportową. – Domy dziecka powinny być chlubą naszego powiatu jako powiatu troskliwego i powinny być ustawicznie wspierane i dotowane dlatego, że one różnią się od placówek oświatowych – zaznaczył R. Spachacz. Starosta Beata Tarczyńska na koniec dyskusji powiedziała, że najpierw należy wypracować koncepcję, jak te domy będą funkcjonowały w przyszłości, a data 2021 rok choć wydaje się odległą, to należy się już do tego zadnia przygotowywać, aby wypracować model funkcjonowania tych placówek w przyszłości dla 14 wychowanków.
Historia Domu Dziecka w Gnieźnie sięga roku 1939, kiedy sierociniec był prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a’Paulo. W latach pięćdziesiątych placówka stała się instytucją świecką o nazwie Dom Małego Dziecka usytuowaną przy ul. Łącznica. W roku 1981 siedzibą placówki został budynek przy ul. Paczkowskiego 16. Kolejne reformy wprowadzane w systemie oświaty oraz pomocy społecznej sprawiły, iż od roku 1993 dotychczasowa nazwa została zmieniona na Dom Dziecka, przy niezmienionej działalności. Do 2003 roku w placówce przebywało ponad 50 dzieci. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym placówek opiekuńczo – wychowawczych, Dom jest przygotowany na 30 miejsc. Mogą tu także przebywać dzieci niepełnosprawne, o ile nie wymagają stałej opieki medycznej. Wychowankowie mieszkają w dwóch grupach (chłopcy, dziewczęta). Prowadzone są zajęcia terapeutyczno-wychowawcze oraz praca z rodzicami, którzy wyrażą wolę podjęcia działań zmierzających do naprawy sytuacji rodziny. Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie działa od 1999 roku. (bk)
**