Shadow

Dłużnicy nie przeszkodzili w absolutorium


W piątek, 2 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna w Gminie Mieleszyn. Skarbnik gminy zreferowała radnym stan finansowy budżetu gminy w 2016 roku. Natomiast Janusz Kamiński, wójt Mieleszyna mówił podczas swego sprawozdania w jaki sposób samorząd dysponował uzyskanymi środkami.
Janusz Kamiński zwrócił uwagę na wysokość dochodów gminy w 2016 roku. Budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą ponad 16 mln 328 tys. zł, a po stronie wydatków kwotą ponad 15 mln 450 tys. zł. W ubiegłym roku dochody gminy udało się zrealizować w ponad 96 procentach dochodów zaplanowanych. Wójt bardzo szczegółowo omówił stan dochodów gminy w poszczególnych działach budżetu, podobnie jak i wydatków. Z inwestycji udało się zrealizować przede wszystkim przedsięwzięcia zaplanowane w funduszach sołeckich, poprawiła się także infrastruktura drogowa. Inwestycje drogowe zrealizowano m.in. w Świątnikach Małych, Łopiennie i Sokolnikach. Wójt poruszył także sprawę dłużników gminy, którzy unikają płacenia podatków, zwłaszcza opłat związanych z odpadami. Do tej kwestii odniósł się radny Tadeusz Bereźnicki. – Aby budżet wykonać trzeba mieć do tego budżetu wpływy. Widać, że podatków nie udaje się pozyskać w stu procentach. Sugerowałbym, aby bardziej rygorystycznie do tego podejść. Czy nie należałoby takich dłużników wpisać do krajowego rejestru długów? – mówił radny T. Bereźnicki. Wójt Janusz Kamiński odpowiedział, że skonsultuje ten wniosek z radcą prawnym. Iwona Banicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radzie gminy uzasadnienie wniosku komisji o udzieleniu absolutorium wójtowi Mieleszyna. W uzasadnieniu napisano m.in. „Komisja stwierdziła, że wójt podjął czynności prawne zmierzające do wyegzekwowania należności (od podatników), a mimo to dłużnicy nie uregulowali wszystkich zobowiązań wobec gminy. Na ten stan rzeczy ma wpływ niska skutecznośćpostępowań egzekucyjnych prowadzonych przez urząd skarbowy. Reasumując komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z budżetu za 2016 rok i występuje do Rady Gminy Mieleszyn o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mieleszyn.” Za udzieleniem absolutorium zagłosowano jednogłośnie. Janusz Kamiński podziękował radnym za wynik głosowania. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę jednomyślność przy ocenie tych działańfinansowych w roku budżetowym 2016. To powód do satysfakcji – mówił m.in. J. Kamiński. Wójt podziękował za współpracę wszystkim pracownikom urzędu oraz radnym.
RENATA PAŁUCKA