Shadow

Drzewa zostaną wycięte, ich stan zagraża zdrowiu i życiu

Renata Buzała, radna Rady Miejskiej Trzemeszna przypomniała podczas minionej sesji Rady Miejskiej interpelację radnego Macieja Dalewskiego w sprawie wycinki drzew znajdujących się przy drodze do Wymysłowa. Radna pytała, czy możliwe jest zastosowanie jakiegoś pośredniego rozwiązania w tej sprawie. Być może zamiast wycięcia drzew można by było je tylko przyciąć.
W odpowiedzi na interpelację trzemeszeński ratusz poinformował, że drzewa przeznaczone do wycinki rosną w pasie drogowym drogi prowadzącej do Wymysłowa. Są to 3 szt. topoli kanadyjskiej i 1 szt. lipy drobnolistnej. Topole kanadyjskie są drzewami wysokimi, których korony drzew rosną nad linią energetyczną doprowadzającą linię NN dla mieszkańców Wymysłowa. Korony tych drzew posiadają znaczny posusz w koronach, powodując zagrożenie wystąpienia przerw w dostawach prądu oraz dla uczestników ruchu drogowego, w szczególności wobec coraz częściej występujących gwałtownych zmian pogodowych. Natomiast lipa jest drzewem całkowicie suchym. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie, w trakcie której potwierdzono zły stan drzew i brak możliwości zastosowania innego rozwiązania, jak wycinka. Celem zrekompensowania strat w środowisku przyrodniczym spowodowanych usunięciem drzew, dokonane zostaną nasadzenia zastępcze w pasie drogi publicznej przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie w minimalnej ilości odpowiadającej ilości usuwanych drzew.
Za każdym razem usunięcie drzew z wyłączeniem obcych gatunków topoli wymaga przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji przez organ właściwy dla Gminy Trzemeszno, wobec czego burmistrz nie decyduje sam o ich wycięciu. Ponadto drzewa w pasach dróg wymagają ustawowego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, który akceptuje bądź odrzuca projekt decyzji. – Sprawy dotyczące wycinki drzew staramy się traktować jako ostateczność, jednak równie ważne jest zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców, pojazdów, budynków, czy infrastruktury, w szczególności w sytuacjach, w których zabiegi pielęgnacyjne drzew są niewystarczające dla zachowania powyższych warunków Jednocześnie wyjaśniam, że właścicielem pasa drogowego, w którym rosną przedmiotowe drzewa jest Skarb Państwa, jednak pozostaje on we władaniu, utrzymaniu i zarządzie Gminy Trzemeszno, wobec czego ogólna właściwość do wydania zezwolenia na usunięcie drzew nie przysługuje staroście ani burmistrzowi. Wobec tego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu postanowieniem nr SKO.OŚ.405.166.2021 z dnia 2.07.2021 r. orzekło wyznaczyć Burmistrza Witkowa do załatwienia wniosku Burmistrza Trzemeszna jako zarządcy dróg o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa – wyjaśniainspektor do spraw ochrony środowiska Katarzyna Byczkowska z trzemeszeńskiego ratusza. (kar)