Shadow

Dyrekcja ZOZ podsumowuje miniony rok i snuje plany na przyszłość…


Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2016 rok i aktualna sytuacja ekonomiczna gnieźnieńskiego szpitala stały się jednym z głównych tematów: najpierw posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, a następnie sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
W obradach Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej obok radnych – członków komisji – uczestniczyli również przedstawiciele ZOZ: dyrektor Krzysztof Bestwina, Walenty Kaźmierczak – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych, Sebastian Rzymyszkiewicz – główny księgowy ZOZ oraz Paweł Dopierała -konsultant ds. inwestycyjnych ZOZ.
W pierwszej kolejności przedstawiciele ZOZ przedstawili to, co było: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za miniony rok omówił Sebastian Rzymyszkiewicz podkreślając, że są to wstępne wyniki, a przedstawiana sytuacja może nieznacznie się zmienić. – Po stronie przychodów: w lecznictwie stacjonarnym odnotowaliśmy wykonanie na poziomie 49 695 071 zł, w lecznictwie specjalistycznym na poziomie 3 761 467,72 zł, w pogotowiu ratunkowym na poziomie 8 510 366,46 zł, w usługach diagnostycznych na poziomie 1 177 410,07 zł, usługi komórek pomocniczych: 807 870,36 zł, w pozostałych kosztach na poziomie 1 955 595,63 zł, natomiast przychody finansowe określone zostały na poziomie 717 450,20 zł. Razem po stronie przychodów znalazła się kwota 66 629 512,79 zł, co stanowi 106,78% w stosunku do planu. Po stronie kosztów: w działalności operacyjnej odnotowaliśmy wykonanie na poziomie 65 878 357,93 zł, w pozostałych kosztach operacyjnych na poziomie 1 495 516,09 zł i koszty finansowe na poziomie 555 728,57 zł. Razem po stronie kosztów odnotowaliśmy kwotę 67 929 602,59 zł, co stanowi 106,52 % do planu. Wynik finansowy zamyka się stratą na poziomie 1 314 521,80 zł, łącznie z podatkiem dochodowym na poziomie 14 432,00 zł. Wynik finansowy w stosunku do planowanego został wykonany na poziomie 94,38% – relacjonował główny księgowy ZOZ. Dyrektor Krzysztof Bestwina dodał, że plan na 2016 rok zakładał wynik finansowy ze stratą w wysokości 1 624 385,59 zł. – Warto również wspomnieć, że zwiększyliśmy rezerwy, bo dobry gospodarz powinien odkładać, my zwiększyliśmy je o ponad 1 140 000 zł za 2016 rok, więc mamy zabezpieczenia na pewne dodatkowe rzeczy – podkreślił dyrektor ZOZ, mówiąc dalej również o planie inwestycyjnym i zakupowym, wykonanym w ubiegłym roku. – Jest się czym pochwalić. Jeżeli chodzi o roboty inwestycyjne, to one były dosyć szeroko zakrojone, w planie mieliśmy prawie 4 miliony złotych na ten cel, bo 3 942 581 zł, a wykonaliśmy na poziomie 3 459 556,69 zł. Podobnie było z zakupem sprzętu: w pierwotnie plan zakładał zakupy na prawie 8 milionów złotych, wykonanie było na prawie 5 milionów złotych. Łączna kwota zakupów i inwestycji w 2016 roku wyniosła ok. 9 milionów złotych. Jest to dosyć historyczne wydarzenie mimo wszystko, jeżeli chodzi o wartość. Plan na 2017 rok jest jeszcze bardziej optymistyczny, jeżeli chodzi o ilość nakładów – mówił Krzysztof Bestwina.
Następnie przedstawiciele ZOZ w kilku słowach poinformowali radnych o bieżącej sytuacji związanej z rozbudową gnieźnieńskiej lecznicy. Obok wiadomości dotyczących podpisania umowy z inżynierem kontraktu (nadzór budowlany) i trwającej weryfikacji ofert w postępowaniu przetargowym, w którym wyłoniony ma zostać wykonawca inwestycji, mówiono również o prognozach finansowych związanych z rozbudową. Okazuje się, że wsparcia w dalszej realizacji rozbudowy dyrekcja ZOZ upatruje m.in. w sukcesywnym pozyskaniu środków zewnętrznych, m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). – Podsumowując, złożone i wstępnie zaakceptowane wnioski to jest nieco ponad 7 milionów złotych z OSI, 5 mln 700 tys. zł z POIiŚ i 2 miliony złotych w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej. W tej chwili wnioskujemy o 6 milionów złotych w ramach WRPO. Do tej pory udało nam się pozyskać m.in. z pomocą posła Zbigniewa Dolaty 5 milionów złotych z rezerwy ogólnej państwa, wnioskujemy o kolejne tej samej wysokości. Sumując te kwoty, to w tej chwili mamy zawnioskowane około 14 milionów złotych, pewnie w ciągu najbliższych tygodni zawnioskujemy o środki z rezerwy ogólnej, czyli o kolejne 5 milionów złotych i z WRPO, o kolejne 6 milionów złotych – wyliczał Paweł Dopierała dodając, że szanse na pozyskanie wnioskowanych środków gnieźnieński ZOZ „ma niemałe”.
Te same informacje pojawiły się również podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego (relacjonujący: dyrektor Krzysztof Bestwina i Ewa Jachimczyk – zastępca dyrektora ZOZ ds. lecznictwa), która odbyła się w czwartek, 30 marca. Jednak tego dnia więcej czasu obradujący poświęcili kolejnej dyskusji nad postępowaniem konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Pracowni Endoskopii. Pojawił się również punkt, w którym radni mieli zapoznać się z informacja starosty gnieźnieńskiego o podjętych działaniach, wynikających z funkcji nadzoru, w związku z zasadnością skargi wniesionej na kierownika jednostki organizacyjnej SP ZOZ Gniezno w przedmiocie nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem oraz następstwami przedmiotowego postępowania konkursowego. Jak poinformowała starosta Beata Tarczyńska, poświęcone tej sprawie posiedzenie Zarządu Powiatu, w którym uczestniczyć mają również radni i dyrekcja ZOZ, jeszcze się nie odbyło. Jednak jak przekonywała starosta – odbędzie się niebawem.
KINGA STRZELEC