Shadow

Gimnazjum z tradycją powstańczą wygaszone


Większością głosów, przy 13 za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się radni miejscy 10 lutego po wznowionych, po tygodniowej przerwie obradach podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Tym samym zdecydowali o wygaszeniu Gimnazjum nr 2, a pracę straci 31 nauczycieli i 17 pracowników administracyjnych.
**
Przypomnijmy, uchwałę w tej sprawie radni miejscy mieli podjąć już na nadzwyczajnych obradach w zeszłym tygodniu. Jednak wówczas na wniosek prezydenta T. Budasza przewodniczący M. Glejzer zarządził przerwę w obradach w związku z protestami rodziców dzieci z osiedli Kawiary i Pustachowa, którzy nie zgadzali się z zaproponowanymi przez urzędników obwodami. A dokładniej dzieci z Kawiar i Pustachowy zostały objęte rejonizacją do Szkoły Podstawowej nr 4, która miała powstać w miejscu obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej. Rodzice jednak apelowali, żeby zostali przypisani do Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Cymsa, bo ich pociechy będą mały bliżej do tej szkoły. Prezydent wraz z urzędnikami przychylił się do prośby mieszkańców tego rejonu miasta i obwody zostały zmienione. W pierwszej wersji urzędnicy zakładali, że powstanie 11 szkół podstawowych. W ostatecznej wersji jednak powstanie 10 szkół podstawowych. Pozostanie siedem szkół podstawowych, które funkcjonują obecnie, czyli nr 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 12, powstaną trzy nowe po Gimnazjach nr 1, nr 3 i nr 4 – utworzone zostaną Szkoły Podstawowe nr 1, nr 7 i nr 10. Niestety, w związku z tym, że większa grupa dzieci trafi do SP nr 8, Gimnazjum nr 2 zostanie wygaszone i za dwa lata przestanie istnieć. Tak jak przewiduje to reforma oświatowa, którą wprowadził od 1 września 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent T. Budasz próbował ocalić szkołę przy ul. Pocztowej wnioskując nawet do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego o możliwość prowadzenia przez Miasto Gniezno liceum ogólnokształcącego, lecz jego wniosek został odrzucony. Ma to też najprawdopodobniej związek z tym, że niż demograficzny jaki w ostatnich latach obserwujemy wpływa na mniejszą liczbę młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Zatem każda nowa placówka oświatowa na poziomie kształcenia średniego byłaby konkurencją dla powiatu, który jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych.
Na obrady sesyjne, a dwie godziny wcześniej na posiedzenie komisji oświaty tym razem przybyli nauczyciele i rodzice, którzy próbowali jeszcze bronić zasadności istnienia szkoły przy ul. Pocztowej. Argumentowali to m.in. tym, że jest to placówka, która ma tradycje powstańcze, bo szkoła nosi imię Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, posiada wiele cennych pamiątek, które są eksponowane w sali pamięci, a w przyszłym roku przypada setna rocznica powstania wielkopolskiego. Szkoła przestanie istnieć i nie ma na razie szans na przejęcie przez nikogo innego tej wspaniałej tradycji i historii. Próby zdesperowanych nauczycieli i rodziców utworzenia po gimnazjum szkoły podstawowej nic już nie dały z tego też względu, że kiedy dzieci z Kawiar i Pustachowy zostały objęte rejonizacją do SP nr 8, to w SP nr 4 zostałoby za mało dzieci. W pierwszej wersji planowało się w momencie utworzenia SP 4, że będzie do niej uczęszczało docelowo 500 uczniów, a do SP nr 8 – 650 uczniów. Jednak kiedy dzieci z Kawiar i Pustachowy trafią do SP nr 8 szkoła docelowo przyjmie 900 uczniów, czyli do SP nr 4 docelowo chodziłoby o połowę mniej uczniów, czyli 250. Pozostała liczba dzieci została rozlokowana w innych szkołach. Rodzice uczniów z SP nr 8 zdają sobie sprawę także z tego, że lekcje będą w tej placówce odbywały się dłużej niż w pozostałych szkołach. Reforma zakłada, żeby uczniowie w szkole uczyli się nie dłużej niż do godziny 15.30, w przypadku SP nr 8 lekcje mogą trwać do godziny 16.30. Prezydent T. Budasz informował także, że będą szukane dodatkowe pomieszczenia dla tej placówki w sąsiedztwie szkoły. Zaadaptowane na klasy zostanie także mieszkanie przy szkole, które jest zamieszkałe, a lokatorzy otrzymają inny lokal od miasta. Zastępca prezydenta M. Powałowski powiedział, że nauczyciele z Gimnazjum nr 2, które ulegnie za dwa lata wygaszeniu mają znaleźć pracę w SP nr 8, gdzie dyrektor tej szkoły otrzymał odpowiednie dyspozycje, że w momencie przyjmowania do pracy nowych nauczycieli ma w pierwszej kolejności przyjmować tych z G nr 2. Nauczyciele z tej placówki oświatowej jednak nie mają do końca zaufania do władz miasta czy rzeczywiście tak się stanie i czy w tej szkole znajdzie się dla nich praca.
W budynku po gimnazjum w przyszłości władze miasta planują umieścić m.in. biuro Strefy Płatnego Parkowania, Straż Miejską, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, ZNP i siedziby różnego rodzaju stowarzyszeń.
Radni większością głosów, przy 13 za radnych: M. Arndt, A. Krzymińska, M. Cichomska – Szczepaniak, M. Glejzer, J. Budzyński, K. Modrzejewski, M. Zygmunt, J. Szarzyński, J. Chorn, S. Graczyk, A. Masłowski, D. Banicki i R. Karmoliński, 1 przeciwnym radnego J. Lubbe i 2 wstrzymujących się radnych: M. Elantkowski i J. Brzuszkiewicz przegłosowali uchwałę. Na sesji nie byli obecni: B. Młodzikowska, T. Niewiadomska, R. Niemann, M. Bartkowicz, R. Wojciechowski, M. Jagodziński i M. Maciejewski. Urzędnicy planują, że łącznie docelowo do gnieźnieńskich szkół podstawowych będzie uczęszczało 6 tysięcy uczniów; do SP nr 1 – 450, do SP nr 2 – 500, do SP nr 3 – 600, do SP nr 5 – 450, do SP nr 6 – 500, do SP nr 7 – 650, do SP nr 8 – 900, do SP nr 9 – 600, do SP nr 10 – 500 i do SP nr 12 – 850.
BEATA KRZYŚKA**