Shadow

Gmina Łubowo z ogromnym dofinansowaniem na podstrefę!

{CAPTION}
To kolejny – i chyba ten najważniejszy – krok gminy Łubowo w stronę utworzenia na swoich terenach podstrefy /Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. /Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji, oficjalnie podejmując decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Łubowo”.
O tym, że w podgnieźnieńskiej gminie szykowana jest inwestycja, która ma przyczynić się do dalszego, sukcesywnego rozwoju gospodarczego nie tylko Łubowa, ale i całego powiatu gnieźnieńskiego, pisaliśmy już niejednokrotnie. /Przypomnijmy, w okolicach Fałkowa planowane jest utworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” o powierzchni prawie 125 hektarów (gruntów Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu), z możliwością poszerzenia tej strefy o grunty prywatne nawet o 300 hektarów. – Grunty są dobrze skomunikowane, leżą przy Węźle Łubowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i drogi krajowej nr 92. Dodatkowo już w 2005 roku wprowadziliśmy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego możliwość wybudowania bocznicy kolejowej w tym miejscu, przy torach kolejowych, które łączą Poznań z Gnieznem. Kolejny atutem jest to, że są to grunty V i VI klasy, czyli potencjalni inwestorzy nie będą musieli ponosić bardzo wysokich kosztów odrolnienia. Co bardzo ważne, przy tworzonej podstrefie znajduje się główny punkt zasilający, czyli urządzenie, które może dostarczać potężną ilość elektrycznej energii – wymienia wójt Łubowa./
/Działania zmierzające do realizacji tej inwestycji trwały dość długo, a przed około pięcioma laty uległy znacznej intensyfikacji: prowadzone były rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a na obradach sesyjnych Rady Gminy Łubowo pojawiały się stosowne uchwały. Samorząd rozpoczął także poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania gospodarczego przedsięwzięcia. Ogromną szansę upatrywano m.in. w projekcie OSI (Obszary Strategicznej Interwencji). I udało się, a gmina może mówić o sukcesie. Projekt najpierw pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i ostatecznie, 19 stycznia został zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Jak informuje /Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu maksymalna kwota dofinansowania wskazanego projektu wynosi 12 097 159,39 zł (netto). Łączna wartość projektu to 17 milionów złotych./Pieniądze będą przeznaczone m.in. na budowę stacji uzdatniania wody, budowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kompletnego systemu odwodnienia, budowę systemu dróg wewnątrz strefy wraz z parkingami i oświetleniem, przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski. Przetarg na powyższe zadanie, które będzie realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Łubowo, ma zostać ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Co ważne, prace będą prowadzone tylko na części terenów, należących do podstrefy. – Realizujemy pierwszy etap, czyli 36 hektarów. Mamy porozumienie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, że po zainwestowaniuna tych terenach będzie możliwość dalszego poszerzania terenów strefy – mówi wójt Łubowa, zdradza też, że zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w gminie Łubowo w chwili obecnej już wykazują duże firmy, związane m.in. z technologią i produkcją. /
KINGA STRZELEC