Shadow

GNIAZDO PL ma nowo wybrany zarząd

W USA Święto Dziękczynienia, a w Polsce wZespole Szkół Ponadpodstawowych w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicza, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły odbyło siępierwsze Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu i CzłonkówStowarzyszenia „Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL”.
Prezes stowarzyszenia Małgorzata Tomczak otworzyła zebranie i wspomniała, że termin nie jest przypadkowy, gdyż właśnie w tym samym czasie, w DniuŚwięta Dziękczynienia, podczas wizyty mającej na celu współpracę środowisk edukacyjnych w USA, w Chicago narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia. Po krótkim wstępie przedstawiła porządek obrad, który poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie. Następnie wybrano przewodniczącą zebrania i protokolanta oraz zgodnie z porządkiem obrad komisję wyborczą. Małgorzata Tomczak, prezes stowarzyszenie odczytała szczegółowe sprawozdanie z działalności za okres 2017 – 2022 r.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pro bono od 5 lat i cały czas budujepozycjęna polupromocji miasta, regionu, Polski oraz wartości historycznych, kulturalnych i naukowych przy współpracy z jednostkami samorządowymi i administracji rządowej. Integruje szkoły polskie i polonijne oraz środowiska nauczycielskie na całym świecie, stwarzając warunki odpowiednie do wymiany doświadczeń,nawiązywania współpracy środowisk oświatowych. Tworzy i wdraża międzynarodowe projekty edukacyjne, wspomagając rozwójintelektualny uczniów, tym samym upowszechniając wiedzę z zakresu działalności ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej w ramach współpracy ze środowiskami i szkołami polonijnymi. Wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, promując twórcze i nowatorskie metody kształcenia i wychowania. Podejmuje inicjatywy i współuczestniczy w koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych angażując środowiska nauczycielskie i uczniowskie. Reasumującdziałalność ta budzi ogromne zainteresowanie wśród osób, do których jest skierowana oferta stowarzyszenia.
Ogół członków jednogłośnie zatwierdziłsprawozdanie z działalnościorganizacji, a prezes Małgorzata Tomczak podziękowała za wspólną pracę obecnemu zarządowi, wtym wiceprezesom: ElżbiecieBerkowicz – sprawującej funkcję w Chicago, USA, Alinie Gandurskiej, Marioli Ilnickiej (nieobecnej na zebraniu), Donacie Dymek – Stefaniak pełniącej społecznie funkcję wiceprezesa od roku 2019, po rezygnacji Marty Krówczyńskiej oraz Barbarze Łuszczyńskiej – sekretarzowi. Następnie przystąpiono do głosowania i wyboru nowych władz. W wyniku głosowania Zarząd Stowarzyszenia Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL w kadencji2022-2026 ukonstytuował się w składzie: prezes Małgorzata Tomczak, funkcję wiceprezesów obejmują: Elżbieta Berkowicz, Monika Berlik, Ewa Bielanowska, Alina Gandurska i sekretarz Barbara Łuszczyńska; członkowie – koordynator ds. przedszkoli Joanna Janas, koordynator ds. szkół podstawowych Teresa Orłowska – Banaszak, koordynator ds. szkół podstawowych Donata Dymek – Stefaniak, koordynator ds. kulturalno-oświatowych Małgorzata Janczak. W obecnym już składzie gratulowano sobie wyborów i zaplanowano wstępnie nowe zadania na najbliższy miesiąc. W grudniu akcja Świąteczna kartka dla Rodaka, Dar Serca i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem, spotkania świąteczne i udział w konkursach w przedszkolu oraz w projekcie czytelniczym. (inf. prasowa)