Shadow

Jednomyślnie za absolutorium w Mieleszynie

W piątek, 8 czerwca obradowała Rada Gminy Mieleszyn. Najważniejszym punktem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Januszowi Kamińskiemu, wójtowi gminy. Radni byli jednomyślni w tej sprawie.
Z przedstawionego przez J. Kamińskiego sprawozdania wynika, że dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 17 789 043,48 zł, co stanowi 98,99% planowanych wpływów. Natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 17 543 683,79 zł, co stanowi 94,88%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 982 301,64 zł. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Przede wszystkim pobudowano sieć gazową w Mieleszynie – I etap za 144 588 zł. W ramach inwestycji drogowych zmodernizowano ponad 900 m odcinka drogi Mieleszyn – Borzątew za 306 512,15 zł i pobudowano parking przy Urzędzie Gminy w Mieleszynie. Część środków na przebudowę wspomnianej drogi uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach przebudowy dróg gruntowych stanowiących dojazd do gruntów rolnych. W 2017 roku wykonano także elewację remizy OSP w Mieleszynie. W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielno oraz na modernizację boisk sportowych w Karniszewie i Łopiennie. Dużo prac remontowych i inwestycyjnych udało się wykonać w ramach funduszu sołeckiego, łącznie wydatkowano 202 733,98 zł. Z tych środków wykonano m.in. kolejne odcinki chodników w miejscowościach: Łopienno, Świątniki Małe, Świątniki Wielkie, Sokolniki i Dębłowo. Przeprowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich w Popowie Tomkowym, Mielnie, Sokolnikach i Świątnikach Wielkich. Kontynuowano budowę świetlicy wiejskiej w Karniszewie, odbudowano świetlicę w Kowalewie oraz zmodernizowano Dom Kultury w Mieleszynie. Natomiast w Przysiece i Popowie-Ignacewie doposażono place zabaw. W Borzątwi, Dobiejewie i Dziadkówku utwardzono drogi gruntowe.
W zakresie niezbędnym i koniecznym podjęto prace remontowe w placówkach oświatowych. Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 188 613,46 zł. Większość środków budżetowych przeznaczona została na utrzymanie oświaty – 6 167 080 zł i zadania realizowane w ramach pomocy społecznej – 6 622 033 zł. W 2017 r. spłacono raty kredytów na kwotę 757 525 zł. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 82 174 zł. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem stałych komisji Rady Gminy pozytywnie rozpatrzyli i zatwierdzili przedmiotowe sprawozdania. Następnie Rada Gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową jednomyślnie zagłosowała za udzieleniem absolutorium wójtowi Januszowi Kamińskiemu. Podczas sesji Rada Gminy uchwaliła nowe statuty dla wszystkich sołectw położonych na terenie gminy, przyjęła projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu oraz określiła sezon kąpielowy od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Kłeckim w miejscowości Borzątew. Radni zdecydowali także o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 351 302 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mielno. Dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn na lata 2018-2022 oraz budżetu gminy na 2018 r. Rada Gminy określiła też wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie zamiaru połączenia gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w jeden okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnej oraz zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2017 r. (kar)