Shadow

Jest regulamin „kulturalnych” stypendiów

Na minionej sesji Rady Miejskiej Trzemeszna podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, bądź upowszechnianiu kultury sztuki. Przyjecie regulaminu umożliwi wreszcie przyznawanie takich stypendiów, bowiem mimo że w ubiegłym roku w budżecie gminy była zarezerwowana kwota 10 tys. zł na ten cel, z powodu braku takiego dokumentu nie zostały one wydatkowane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
O przyznanie takich stypendiów wnioskował niegdyś Mariusz Zieliński, dyrektor Domu Kultury. Natomiast w grudniu 2019 roku o utworzenie funduszu stypendiów dla młodzieży wyróżniającej się na polu kultury zabiegała radna *Renata Buzała. P*roponowała onawówczas, aby przeznaczyć na ten cel w budżecie gminy na 2020 rok kwotę 10 000 złotych, którą by należało wygospodarować ze środków przeznaczanych na sport. Pomysł ten nie od razu poparła większość radnych, ostatecznie jednak w powtórnym głosowaniu radni jednogłośnie zgodzili się na utworzenie takiego funduszu. Środki na stypendia zostały zapisane w budżecie 2020 rok, jednak do marca 2021 roku nie uchwalono regulaminu ich przyznawania. Przygotowaniem projektu miała się zająć Rada Kultury, ostatecznie rada przekazała to zadanie Urzędowi Miejskiemu. Opieszałość w stworzeniu regulaminu stypendiów pozbawiła możliwości ubiegania się o niego osób utalentowanych artystycznie w 2020 roku.
Na sesji 31 marca nareszcie regulamin udało się uchwalić. Zgodnie z jego zapisami świadczenie może być przyznawane mieszkańcom gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczającym się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki. Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria: promuje gminę Trzemeszno, brała udział w koncertach, wystawach, konkursach, turniejach i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego. Stypendia mają być przyznawane raz w roku na 12 miesięcy. Zgłaszanie kandydatów będzie możliwe za pomocą wniosku, którego formularz jest dostępny na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego. Wnioski będzie oceniać komisja powołana w tym celu przez burmistrza. Stypendia będzie przyznawał burmistrz w drodzezarządzenia. Wysokość rocznego stypendium to kwota od 1 tys. zł do 10 tys. zł, ma być wypłacane w równych częściach co kwartał.
RENATA PAŁUCKA