Shadow

Kilkudziesięciu skazanych z nowym zawodem

W Zakładzie Karnym w Gębarzewie realizuje się projekt pod nazwą Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020 (POWER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Podniesienie, uzupełnienie czy też zdobycie nowych kompetencji zawodowych ułatwi im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Możliwość pożytecznego spędzenia czasu poza więzienną celą, zdobycie nowego zawodu poprzez systematyczną naukę w trakcie zajęć kursowych i wreszcie uświadomienie skazanemu, że czas spędzony w izolacji penitencjarnej można wykorzystać na odbudowanie poczucia własnej wartości, potrzeby bycia pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, jest bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotu do przestępstwa. Zdobycie zawodu „otwiera” skazanemu drzwi do budowania nowej tożsamości wśród ludzi wolnych oraz zwiększa jego szansę na podjęcie pracy jeszcze w trakcie pobytu w więzieniu. Dzięki zatrudnieniu zarabia pieniądze i naprawia szkody wyrządzone przestępstwem, ma szansę regulowania zobowiązań alimentacyjnych, czy wreszcie może wspomóc finansowo najbliższych. Dla więźniów uczestniczących w programie POWER przewidziano przeszkolenie w ramach bloków tematycznych poruszających kwestie: zasad BHP, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizację zawodową, blok zajęć teoretycznych i praktycznych dla danego zawodu, które kończyły się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie od maja do końca listopada 2017 nowy zawód zdobyło 91 więźniów, co na dzień zakończenia kursów stanowiło ok. 20% ogółu przebywających w tym czasie w jednostce więźniów. Mieli oni szansę nauki w zawodzie spawacza metodą TIG oraz metodą MAG, malarza, brukarza oraz ogrodnika.
Tekst i zdjęcia: por. Krystian Rynarzewski