Shadow

Kłopoty z budową w cieniu elektrowni wiatrowej

Na terenie gminy Trzemeszno funkcjonuje sześć turbin wiatrowych. Nowe przepisy ustawy z 20 maja 2016 roku „O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” nie tylko uniemożliwiły firmom stawianie nowych wiatraków, ale także prywatnym inwestorom budowy domów w ich pobliżu. Urząd Miejski Trzemeszna chce temu przeciwdziałać i zaproponował sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla tak zwanych „stref 10H”.
Nowe przepisy z 20 maja 2016 roku ustanowiły minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Przepis działa też w drugą stronę. Ustawa określa bowiem w jakiej odległości od elektrowni mogą być budowane budynki mieszkalne. Dokładnie mówi o odległości, która jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. W Polsce całkowita wysokość wiatraków mieści się w granicach od 100 do 160 metrów. Oznacza to, że w promieniu około półtora kilometra od takiej budowli nikt nie otrzyma pozwolenia na budowę domu czy siedliska. Ponieważ takie rozwiązanie budziło wiele sprzeciwów, ustawodawca przewidział do czasu pełnego wejścia tych przepisów w życie tak zwany okres przejściowy na trzy lata. Przez ten czas samorządy mogły rozpatrywać wnioski o wydanie warunków zabudowy na podstawie wcześniejszych przepisów, czyli bez zachowania wymaganych odległości od wiatraków. Okres przejściowy to także czas dla samorządów na uchwalenie planów miejscowych przewidujących taki sposób zagospodarowania terenu, także w sytuacji niespełnienia warunku minimalnej odległości od elektrowni wiatrowej.
Właśnie takie plany zagospodarowania chce wprowadzić w życie trzemeszeński samorząd, pozwoli to na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizację funkcji mieszkaniowej w ramach zabudowy zagrodowej związanej z prowadzoną działalnością rolniczą w tak zwanych „strefach 10 H”. W obecnie obowiązującym porządku prawnym, kiedy taki teren nie jest objęty żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, to lokalizacja nowych obiektów mieszkalnych na podstawie decyzjio ustaleniu warunków zabudowy jest prawnie niedopuszczalna. Plany te mają dotyczyć działek położonych w takich miejscowościach jak: Pasika, Niewolno, Kruchowo, Rudki, Jastrzębowo, Kozłowo, Zieleń, Trzemżal i Ostrowite. W czwartek, 18 czerwca na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej Trzemeszna radni pozytywnie zaopiniowali stosowne uchwały.
RENATA PAŁUCKA