Shadow

Kłopoty z obowiązkowymi praktykami szkolnymi

Tadeusz Tomaszewski, poseł Lewicy wraz z grupą posłów: Karoliną Pawliczak, Bogusławem Wontorem i Wiesławem Szczepańskim zwrócili się do ministra edukacji narodowej z interpelacją w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w czasie pandemii COVID-19.
Z problemem odbywania praktyk zawodowych do posła T. Tomaszewskiego zwrócili się rodzice technikum informatycznego. Sprawa jednak dotyczy nie tylko jednej szkoły, ale wielu tysięcy uczniów, w związku z wprowadzoną reformą oświatową i tzw. podwójnym rocznikiem. Wiele praktyk nie zostało także zrealizowanych z drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020. Praktyka zawodowa to okres praktycznego pobierania nauki i zdobywania doświadczenia w określonym zawodzie. Są one podstawą do ukończenia ścieżki edukacji oraz szansą na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. – W sytuacji, gdy instytucje państwowe i samorządowe, zakłady pracy powołując się na pandemię Covid-19 odmawiają przyjęcia praktykantów, uczniowie i ich rodzice czują się zaniepokojeni brakiem możliwości odbycia praktyk i stawiają pytania – podkreśla T. Tomaszewski. W interpelacji posłowie dopytują: „Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w czasie pandemii Covid-19? Czy możliwe jest zwrócenie się pana ministra do instytucji państwowych i samorządowych w sprawie przyjęcia uczniów na praktyki przy zachowaniu reżimu sanitarnego? Jakie inne formy zaliczenia praktyk zawodowych można zrealizować w ramach podstawy programowej w okresie obostrzeń covidowych?”
Odpowiedzi udzieliła z upoważnienia ministra edukacji Marzena Machałek, sekretarz stanu Zapewnia w niej, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację. Od 30 listopada 2020 r. dyrektorom szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego umożliwiono organizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych, w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), które mogą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Dalsze decyzje dotyczące zmian w zakresie organizacji praktyk zawodowych będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w najbliższych tygodniach.
W odpowiedzi ministrostwo podkreśla, że realizacja praktyk zawodowych powinna odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Informuje także, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Praktyki te mogą odbywać się również zdalnie – w formie projektu edukacyjnego (zespołowego lub indywidualnego), realizowanego metodą projektów we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, a także w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (tzw. firmy symulacyjnej). Praktyki zawodowe można zaliczyć również w przypadku, gdy uczeń technikum lub słuchacz szkoły policealnej posiada doświadczenie zawodowe w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, a także gdy zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy w ramach projektów unijnych.
– Taka ogólnikowa odpowiedź nie satysfakcjonuje zainteresowanych tematem rodziców. Rodzice liczyli, że resort edukacji wykaże jakąś inicjatywę, zwróci się do samorządów, do instytucji publicznych takich jak np.: ZUS, KRUS, policja, żeby jednak stworzyć minimum możliwości odbywania praktyk. Odpowiedź ta została przez rodziców oceniona jako bardzo ogólnikowa, unikająca rozwiązania tego tematu i oderwana od rzeczywistości – stwierdza T. Tomaszewski. (kar)