Shadow

Kolejna skarga grupy lekarzy… Tym razem do ministerstwa!


Na początku stycznia bieżącego roku, gdy jeszcze skargę lekarzy na dyrektora ZOZ badałaKomisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – kolejna skarga wystosowana została do Ministerstwa Zdrowia. Tym razem jednak grupa lekarzy skarżyła nie dyrekcję szpitala, a… Wojewodę Wielkopolskiego.
Skarga lekarzy na Wojewodę Wielkopolskiego dotyczyła odpowiedzi wojewody na pismo Komisji Rewizyjnej RPG odnośnie zgodności działalności podmiotu leczniczego SOWMED w gnieźnieńskim szpitalu z wpisem do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, który to rejestr prowadzi wojewoda.
*Lekarze skarżą wojewodę*
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone skardze dyrektora ZOZ odbyło się 1 grudnia. Wówczas obrady zostały odroczone do momentu uzyskania odpowiedzi od wojewody w sprawie możliwości świadczenia przez podmiot usług poza zakresem wykazanym w systemie resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej. Kolejne obrady zaplanowano 24 stycznia. Odpowiedź od wojewody nadeszła 4 stycznia. W piśmie Łukasz Krysztofiak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu poinformował, m.in. że „(…) organ rejestrowy podmiotów leczniczych nie jest powołany do interpretacji zapisów ustawy o działalności leczniczej (…)”. Ponieważ nadesłana odpowiedź nie rozwiała wątpliwości, Robert Andrzejewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystosował do wojewody kolejne pismo, w którym ponowił pytanie. Tymczasem w piśmie z 10 stycznia, adresowanego do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła gnieźnieńscy lekarze postanowili zaskarżyć działanie wojewody, wskazując m.in. na ignorancję i opóźnianie wydania przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego decyzji o zasadności/bezzasadności skargi na dyrektora ZOZ. – Komisja Rewizyjna zadała konkretne pytanie, które zostało całkowicie zignorowane przez wojewodę. Brak odpowiedzi opóźnia podjęcie prawidłowych decyzji legislacyjnych przez Radę Powiatu, co pozwala w dalszym ciągu na nielegalne funkcjonowanie NZOZ SOWMED w Szpitalu Powiatowym w Gnieźnie. Podmiot ten posiada wpis do rejestru wojewody, który zarówno w rodzaju jak i w zakresie działalności leczniczej nie jest zgodny z działalnością leczniczą, wykonywaną w szpitalu w Gnieźnie (złamanie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 roku). Ponadto podmiot ten wykorzystuje sprzęt medyczny, pomieszczenia oraz personel innego podmiotu leczniczego do wykonywania swojej działalności. Sam bowiem nie dysponuje własnym zakładem leczniczym, spełniającym wymogi do prowadzenia działalności w rodzaju 1 – stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. Za całość tego niezgodnego z prawem działania NZOZ SOWMED, jako pośrednik pracy lekarzy, pobiera bardzo wysokie uposażenie, niezależne od generowanych kosztów – pisali lekarze. – Zgodnie z art. 111 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku to właśnie wojewoda sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności leczniczej z wpisem do rejestru podmiotów, wykonujących działalność leczniczą. Odpowiedź wojewody na pismo Komisji Rewizyjnej jest kompromitacją aparatu urzędniczego, lekceważeniem obywateli i finansów publicznych, podważa zaufanie do praworządności i bezpieczeństwa prawnego w naszym państwie. Zwracamy się o pilną interwencję, która ukróci panujące w naszym szpitalu bezprawie – apelują.
*Ministerstwo Zdrowia: „skarga w części zasadna”*
Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia nadeszła w ubiegłym tygodniu. W piśmie podpisanym z upoważnienia ministra przez Józefę Szczurek – Żelazko, sekretarza stanu skarga na działalność wojewody uznana została za „częściowo zasadną”. – (…) należy zauważyć, iż zarzuty leżące u podstaw skierowanej do Ministra Zdrowia przedmiotowej skargi wskazują na niewłaściwe postępowanie i załatwienie sprawy przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach jego ustawowych kompetencji – czytamy w uzasadnieniu. Dalej pojawia się informacja, iż – tak jak podnosili gnieźnieńscy lekarze – zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej „Sowmed” jest zarejestrowany jako podmiot leczniczy udzielający wyłącznie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. – Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym oraz w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych. Natomiast w szpitalu mogą być wykonywane świadczenia wyłącznie w rodzaju świadczenie szpitalne – informuje sekretarz stanu. (…) Podsumowując działalność podmiotu leczniczego „Sowmed” jest niezgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z przepisami omawianej ustawy, także w kontekście udzielania świadczeń przez jeden podmiot w zakładzie leczniczym innego podmiotu. (…) W powyższym kontekście należy zauważyć, iż Wojewoda Wielkopolski (…) jako organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Tym samym w przypadku powzięcia przez Wojewodę Wielkopolskiego informacji o prowadzeniu działalności leczniczej przez „Sowmed” niezgodnie z wpisem do ww. rejestru, powinien on jako organ prowadzący ww. rejestr podjąć stosowne działania (w ramach ustawowych kompetencji) w celu zweryfikowania ich prawdziwości. Nie ulega wątpliwości, iż prowadzenie działalności leczniczej niezgodnie z wpisem do ww. rejestru stanowi naruszenie art. 107 ww. ustawy o działalności leczniczej (…) – pisze J. Szczurek – Żelazko, w kolejnym akapicie informując, iż zobowiązała wojewodę do dalszego procedowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz do podjęcia jako organ rejestrowy działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. – Jak również zobowiązałam Powiat Gnieźnieński do podjęcia względem ZOZ w Gnieźnie stosownych działań w trybie nadzoru, o którym mowa w art. 121 ww. ustawy o działalności leczniczej, celem zweryfikowania zgodności działań ZOZ w Gnieźnie z przepisami prawa w zakresie postępowań przeprowadzanych w ww. podmiocie leczniczym o udzielanie zamówień na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków dotyczących potencjalnych nieprawidłowości leżących u podstaw ustaleń przyjętych w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego rozpatrzenia ww. skargi – tak pismo się kończy.
*„Pismo lekarzy do Ministra Zdrowia jest stekiem kłamstw!”*
Jak zauważa Krzysztof Bestwina, dyrektor ZOZ w Gnieźnie, nikt z Ministerstwa Zdrowia nie skonfrontował skargi lekarzy ze stanowiskiem dyrekcji szpitala, która – jak wiadomo – sprawę wzbudzającego tyle kontrowersji konkursu i jego wyników przedstawia w zupełnie innym świetle. Dyrektor podkreśla, że lekarze przy opisywaniu całej sprawy mijają się z prawdą, wprowadzając tym samym w błąd zarówno opinię publiczną, jak i urzędników. – To pismo lekarzy do Ministra Zdrowia jest stekiem kłamstw. Jeżeli ci państwo piszą: „podmiot ten posiada wpis do rejestru wojewody, który zarówno w rodzaju jak i w zakresie działalności leczniczej nie jest zgodny z działalnością leczniczą wykonywaną w szpitalu w Gnieźnie; ponadto podmiot ten wykorzystuje sprzęt medyczny, pomieszczenia oraz personel innego podmiotu leczniczego do wykonywania swojej działalności”, to piszą nieprawdę. „Sowmed” nie wykonuje działalności leczenia szpitalnego, my tylko kupujemy od „Sowmedu” usługę lekarską. Ciągle o tym mówimy. Autorzy tego pisma wprowadzili w błąd Ministra Zdrowia.To jest manipulacja ministrem w celu uzyskania korzystnej dla siebie odpowiedzi. Jeżeli te kłamstwa będą powtarzane, to sprawa będzie musiała zakończyć się na drodze sądowej – stwierdza K. Bestwina.
KINGA STRZELEC