Shadow

Kolejne miejsce pracy dla więźniów

W Zakładzie Karnym w Gębarzewie otworzono kolejną halę produkcyjną, w której zatrudnienie znajdzie łącznie 112 osadzonych.
 W Zakładzie Karnym w Gębarzewie 31 lipca dokonano otwarcia kolejnej hali produkcyjnej. Bliźniacza hala, podobnie jako pierwszy obiekt powstała ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wybudowanie hali jest jednym z elementów programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego pracy więźniów, który zakłada wybudowanie hal przemysłowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zatrudnienie znajdą osadzeni. Otwarcie kolejnej hali zwiększa ofertę miejsc zatrudnienia, przede wszystkim dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, czyli tej grupy osadzonych, którzy ze względu na charakter i okoliczności popełnionego przestępstwa muszą być izolowani od reszty społeczeństwa w sposób uniemożliwiający im kontakt ze światem zewnętrznym.
W uroczystości otwarcia hali udział wzięli m.in: przedstawiciel dyrektora generalnego Służby Więziennej, dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Tomasz Zając, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz, przedstawiciel firmy Jeremias Janusz Borzych i Marcin Mróz, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, prezes Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Żydowie Małgorzata Pietrzak-Sikorska oraz kapelan gębarzewskiego więzienia ks. Piotr Dworek.
Program „Praca dla więźniów” zainicjowany w 2016 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a realizowany przez Służbę Więzienną, to wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności, poprzez ich aktywizację zawodową. – Oddając w naszej jednostce do działalności produkcyjnej już drugą halę, dajemy kolejnej grupie skazanych praktyczną możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenia szans na sukces po opuszczeniu zakładu karnego, a tym samym zmniejszamy ryzyko recydywy i powrotności do przestępstwa – powiedział ppłk Jarosław Korytowski. – Niezmiernie cieszy mnie fakt, że hala wykorzystywana będzie przez firmę Jeremias, która zaufała Służbie Więziennej kolejny raz. To, że zdecydowaliście się państwo na współpracę z nami i ulokowanie swoich inwestycji na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie pokazuje, że przeprowadzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma więziennictwa, jak również zmiana przepisów dotyczących korzystniejszych warunków zatrudniania osadzonych ma sens i przynosi wymierne efekty – powiedział płk Cezary Kosacz, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu.
W pierwszym półroczu tego roku średnia ilość więźniów zatrudnionych przy produkcji wkładów kominowych wyniosła 63 skazanych. Przepracowali oni łącznie ponad 6 307 godzin i wypracowali środki finansowe łącznie w wysokości ponad 189 780 zł. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia wypracowanego przez więźnia m.in. 51% środków przeznaczane jest na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz 7% na Fundusz Sprawiedliwości. Obecnie w Zakładzie Karnym w Gębarzewie zatrudnionych jest 409 skazanych, w tym 113 na rzecz kontrahenta zewnętrznego. 66 więźniów jest zatrudnionych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.
mjr Krystian Rynarzewski
Fot. szer. Joanna Kasprzyk