Shadow

Komisja rewizyjna podsumowała ubiegły rok

{CAPTION}
Przed sesją zebrała się Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Podczas bardzo krótkich (około 10 minut) obrad 24 stycznia, jednogłośnie przyjęto między innymi roczne sprawozdanie z działalności tej komisji za rok 2016. Zastępca przewodniczącego komisji Leszek Figaj już na początku spotkania zaproponował, by chwilą ciszy uczcić pamięć ojca Roberta Andrzejewskiego, przewodniczącego wspomnianej komisji.
Komisja rewizyjna w zakresie swojego działania ma sprawy dotyczące kontroli działalności Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu powiatu, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie RPG w zakresie form wskazanych w uchwałach rady. W ubiegłym roku komisja odbyła 9 posiedzeń, w tym 3 wspólnie z innymi komisjami stałymi rady. Przeprowadziła trzy kontrole problemowe w zakresach: procedur wyboru podwykonawców do zimowego utrzymania dróg, uruchomienia przewozów pasażerskich koleją wąskotorową w Gnieźnie i remontu parowozu oraz przygotowań gnieźnieńskiego ZOZ do nowej kontraktacji. Frekwencja członków komisji podczas 9 posiedzeń wyniosła 86,45 %. W czasie posiedzeń komisja w ubiegłym roku pracowała między innymi w obszarze następujących zagadnień tematycznych: sprawozdanie z działalności komisji za 2015 rok (styczeń), wytypowanie zespołów kontrolnych na pierwsze półrocze 2016, opracowanie zakresu kontroli w zakresie procedury wyboru podwykonawców do zimowego utrzymania dróg (marzec), sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok i informacja o stanie mienia powiatu za 2015 rok (kwiecień), sporządzenie wniosku w formie uchwały w sprawie absolutorium dla ZPG za 2015 rok, przedstawienie przez zespół kontrolny protokołu z kontroli dotyczącej uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich wąskotorówką oraz remontu parowozu (maj), informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku, analiza i ocena wykonania powiatowego budżetu za pierwsze sześć miesięcy ubiegłego roku, powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie przygotowania ZOZ do nowej kontraktacji na 2017 rok (wrzesień). Osiemnastego października podczas obrad przedstawiono skargę na kierownika jednostki organizacyjnej SP ZOZ, a 25 października sporządzono i przyjęto protokół komisji z przeprowadzonej kontroli w obszarze przygotowania ZOZ do nowej kontraktacji na ten rok. Podczas pierwszego grudniowego spotkania przedstawiono skargę na dyrektora ZOZ. Natomiast podczas drugich obrad grudniowych wspólnie z komisjami finansową oraz oświaty, kultury i sportu opracowano plan pracy komisji rewizyjnej oraz zajęto się WPF na lata 2017-2028 i budżetem powiatu na 2017 rok. – W ubiegłym roku komisja podejmowała działania w ramach powierzonych kompetencji i w zakresie tematycznym zgodnie z uchwalonym przez RPG rocznym planem pracy. Odstępstwa od rocznego planu pracy wynikały z przyczyn organizacyjnych oraz konieczności rozpatrzenia napływających do rady skarg. Komisja w toku czynności wyjaśniających skargę na dyrektora gnieźnieńskiego ZOZ, wniesioną przez grupę lekarzy zobligowana została do wystąpienia o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do dwóch miesięcy z powodu zebrania niewystarczającego materiału dowodowego, niezależnego od organu rozpatrującego sprawę w postępowaniu skarżącym. Z uwagi na powyższe zakończenie postępowania zostało przeniesione na 2017 rok – zaznaczył w tym sprawozdaniu Robert Andrzejewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPG. JAROSŁAW WALERCZAK