Shadow

Nauczyciele z awansem zawodowym

W minionym tygodniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyły się postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło dwóch nauczycieli z Przedszkola Miejskiego im. Bajka w Witkowie i czterech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.
 Powołane przez burmistrza Gminy i Miasta Witkowo komisje egzaminacyjna (w składzie: przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, członkowie: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) przeprowadziły egzaminy, podczas których nauczyciele zaprezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania komisji. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że nauczyciele: Katarzyna Biegańska zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Bajka w Witkowie oraz Agnieszka Staszak, zatrudniona na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w Przedszkolu Miejskim Bajka w Witkowie; ks. Julian Wawrzyniak, zatrudniony na stanowisku nauczyciela religii w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Borysa w Witkowie; Kalina Piechowiak, zatrudniona na stanowisku nauczyciela muzyki i wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Borysa w Witkowie; Łukasz Kowalski, zatrudniony na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Borysa w Witkowie; Agnieszka Stefańska – Biela zatrudniona na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Borysa w Witkowie  zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. (o-es)