Shadow

Nowe zasady zbiórki odpadów


Już nie z wyznaczonych terenów, a spod samych nieruchomości – tak spółka Urbis od kwietnia do listopada będzie odbierać odpady zielone, o czym poinformował w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta. Na terenie Gniezna, decyzją Rady Miasta, zmienił się regulamin utrzymania czystości i tym samym zasady bezpłatnej zbiórki. – Osobom, które mimo wszystko będą składować odpady w nieprzeznaczonych do tego miejscach, grozi mandat w wysokości nawet do 500 zł – poinformował Tomasz Francuszkiewicz, komendant Straży Miejskiej.
Od kwietnia do listopada zacznie obowiązywać nowy sposób odbioru odpadów zielonych. Z uwagi na troskę o estetykę miasta będą one odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych na osiedlach: Arkuszewo, Dalki, Grunwaldzkie, Konikowo, Osiniec, Kawiary, Piekary, Pustachowa, Skiereszewo. Wypełnione worki z odpadami wyłącznie zielonymi, mieszkańcy muszą wystawić w dniu wywozu do g. 6 bezpośrednio przed swoją nieruchomością, zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym przez firmę URBIS. Worki do odpadów zielonych o pojemności do 120 litrów zapewnia we własnym zakresie właściciel nieruchomości. Nie można składować odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, grozi za to mandat karny w wysokości do 500 zł. Odpady zielone jak również inne wysegregowane odpady komunalne (szkło, plastik, metale, złom, odpady wielkogabarytowe, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki itp.) można dostarczać do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) mieszczącego się przy ul. B. Chrobrego 21 w soboty w g. 8-14, dodatkowo od kwietnia do listopada w piątki w g. 15-17. Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin (trawa, liście i drobne gałęzie) pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych. Worki zawierające odpady inne niż zielone nie będą odbierane w trakcie odbioru odpadów zielonych. (bk)