Shadow

O poprawie bezpieczeństwa w Wydartowie ma zadecydować minister

O walce mieszkańców Wydartowa i okolic o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15, która przebiega przez to sołectwo pisaliśmy już kilka tygodni temu. Zapytanie w tej sprawie wysłaliśmy do dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 3 sierpnia, dopiero teraz otrzymaliśmy odpowiedź, która niestety, nie jest zbyt optymistyczna dla wnioskujących o remont tego odcinka drogi.
Przypomnijmy, Romuald Filip, sołtys Wydartowa w gminie Trzemeszno wystąpił do trzemeszeńskiego samorządu o wystosowanie dwóch pism do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu o wznowienie przebudowy drogi krajowej nr 15. Przebudowa tej drogi, jaka trwała kilka lat temu miała zakończyć się w 2012 roku, tymczasem przebudowa skończyła się na wysokości miejscowości Cytrynowo i do dziś nie jest dokończona. Obecny stan drogi zdaniem mieszkańców Wydartowa stanowi poważne zagrożenie dla pieszych, którzy m.in. muszą dotrzeć do umiejscowionych przy drodze krajowej przystanków autobusowych. Z tych przystanków korzystają także dzieci dojeżdżające do szkół. Romuald Filip przypomniał radnym i burmistrzowi Trzemeszna, że w latach dziewięćdziesiątych sołectwo wnioskowało do GDDKiA w Poznaniu o budowę chodnika w Wydartowie oraz przejścia dla pieszych. Sprawa była odwlekana w czasie, a później powstał projekt przebudowy, który spełniał oczekiwania mieszkańców, ale niestety, do dziś nie został wykonany. Urząd Miejski przekazał pismo mieszkańców Wydartowa, które podpisało 107 osób do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Teraz doczekaliśmy się odpowiedzi. „Na pani pytanie w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Cytrynowo-Wydartowo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że podstawę realizacji zadań na drogach krajowych stanowi wieloletni program pod nazwą: Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025r. przyjęty we wrześniu 2015 roku uchwałą Rady Ministrów” – napisano w odpowiedzi. Dalej poinformowano mnie, że w ramach tego programu mają zostać przebudowane najbardziej niebezpieczne miejsca na drogach krajowych. Jednak mając na uwadze dużą skalę potrzeb oraz ograniczone środki finansowe, poszczególne zadania sklasyfikowane zostały w ściśle określonej kolejności, według występujących klas ryzyka wypadku na tym odcinku drogi, dlatego realizacja tych zadań następuje zgodnie z przyjętą klasyfikacją, jednak dopiero po uzyskaniu finansowania. – Informujemy tutaj, że w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wspomnianym odcinku, oddział poznański GDDKiA w ubiegłym roku opracował stosowny Program Inwestycyjny obejmujący budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Trzemeszno – Lubiń, wzdłuż drogi krajowej nr 15. Program ten po weryfikacji i uzgodnieniu przez ministerstwo infrastruktury pozwoli ubiegać się o przyznanie finansowania powyższej inwestycji. Zgodnie jednak z zapisami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025r., to minister właściwy do spraw transportu podejmuje decyzję w sprawie wyboru zadań do realizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zapewnia ich finansowanie. Do zadań GDDKiA należy jedynie realizacja wskazanych przez ministra zadań – napisał Marek Napierała, dyrektor Oddziału GDDKiA w Poznaniu. Jednym słowem plan jest, ale kiedy będzie realizowany i czy w ogóle, nie wiadomo. Jeżeli o wszystkim zadecyduje ministerstwo, to wszelkie wnioski o poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych najlepiej od razy kierować do Ministra Infrastruktury, bo to on będzie miał w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. RENATA PAŁUCKA