Shadow

O realizacji programu „Bezpieczny powiat”


Podczas niedawnych wspólnych obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego sporo czasu poświęcono na sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat” na lata 2015-2018 za zeszły rok. Ten temat zajął ok. pół godziny podczas obrad, a zreferował go Marek Kosmala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zrządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
We wspomnianym programie wskazano obszary zagrożeń i przedsięwzięcia do realizacji oraz wskazano partnerów do współpracy. Jednym z nich jest Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Na terenie powiatu w ubiegłym roku do służby patrolowej kierowano średnio około 16 patroli na dobę. Do tego dochodzą dzielnicowi i patrole zmotoryzowane. KPP w Gnieźnie współpracowała z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Leśnej, a także pracownikami MPK ma rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. W marcu i kwietniu były prowadzone działania zmierzające do poprawy widoczności oznaczeń i numeracji posesji. Po raz kolejny przeprowadzane były kursy samoobrony „Bezpieczny senior” i „Bezpieczna kobieta”. Na terenie działania KPP w Gnieźnie stwierdzono 204 czyny karalne popełnione przez 62 nieletnich sprawców (10,3 % ogółu przestępstw stwierdzonych). Skierowano 430 wystąpień do Sądu Rodzinnego w sprawach opiekuńczych oraz o demoralizację nieletnich. Cyklicznie organizowano szkolenia dla nauczycieli na temat „Objawy po zażyciu i sposoby rozpoznawania uzależnienia od środków psychoaktywnych”. W celu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej do szkół kierowany był „List do rodziców”. Prowadzone były działania profilaktyczne w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo podjęte zostały działania ukierunkowane na bezpieczeństwo mieszańców powiatu podczas licznych uroczystości i przedsięwzięć. – Ujawniono 17 nieletnich, z którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz poinformowano Sąd Rodzinny w Gnieźnie, skierowano 8 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie. Ujawniono 135 czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnionych przez 24 nieletnich. Policjanci współpracowali z SP ZOZ, czego wynikiem były zgłoszenia przez szpital o hospitalizacji małoletnich po zażyciu środków psychoaktywnych. Do Sądów Rodzinnych skierowano 426 wniosków w sprawach opiekuńczych, o demoralizacje oraz w sprawach o czyny karalne. Odnotowano 646 interwencji domowych i wszczęto 113 postępowań przygotowawczych, stwierdzono 51 przestępstw popełnionych przez 48 sprawców – wyliczał M. Kosmala. Wydział Ruchu Drogowego KPP w Gnieźnie przeprowadził 23 działania ukierunkowane na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku zatrzymano 53 prawa jazdy za kierowanie w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, przeprowadzono badania u ponad 41 000 osób. Największym przedsięwzięciem w 2016 roku wymagającym zaangażowania policyjnych sił i środków były: 1050. rocznica Chrztu Polski z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, X Zjazd Gnieźnieński połączony z wizytą prezydenta Polski oraz XX Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży nad Lednicą. Do tego dochodzą liczne imprezy masowe. Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to prowadzono liczne działania w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”, „Zgaś ryzyko”, „Otwarte strażnice”, „Bezpieczna woda”, „Bezpieczne życie seniorów”, „Bezpieczne wakacje”. Przeprowadzono 296 kontroli (skontrolowano 415 obiektów, ujawniono 422 nieprawidłowości). – Straż Miejska w 2016 roku podczas patroli pouczyła i ukarała prawie 100 osób, wpłynęło 3326 interwencji od mieszkańców, w tym 468 dotyczyło zakłócenia porządku publicznego, 1133 – zagrożeń w ruchu drogowym, 717 – ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, 210 – zagrożeń zdrowia i życia oraz 13 zagrożeń pożarowych. W ponad 2000 przypadkach łamania przepisów o ruchu drogowym strażnicy także prowadzili działania – tłumaczył dyrektor. Podczas spotkania podsumowano również działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, SP ZOZ i Sanepidu.
JAROSŁAW WALERCZAK