Shadow

Od nowego roku wzrosną podatki w Gminie Gniezno

O około dziesięć procent wzrosną od nowego roku podatki w Gminie Gniezno: od nieruchomości, transportu i rolny. Radni na sesji 14 listopada większością głosów zdecydowali o podwyżce podatków. Nie wszyscy radni jednak popierają podwyżkę, bo jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to za było tylko 6 radnych, 5 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Radnym cztery projekty uchwał dotyczących podatków przedstawił kierownik Andrzej Trzciński z Referatu Wymiaru Podatków. Argumentując zasadność podwyżki podatków m.in. powiedział, że nie były one podwyższane od ośmiu lat, a dziesięcioprocentowa zwyżka jest spowodowana waloryzacją. – Po analizie sytuacji stawek z minionych lat doszliśmy do wniosku, że rzeczywista wartość stawek przez osiem lat ulegała zmniejszeniu corocznie. Pomimo że nominalnie były to te same stawki, to ich rzeczywista wartość malała. Okazało się, że po części, nie całości, należałoby zwaloryzować na poziom około 10 procent średnio na poszczególne stawki – wyjaśnił kierownik A. Trzciński. Radny Patryk Dobrzyński zapytał, o ile będzie większy wpływ do budżetu gminy po podwyżce. W odpowiedzi usłyszał, że około 500 tys. zł. Wójt Maria Suplicka dodała, że pieniądze z podatków będą spożytkowane na dalszy rozwój gminy. Radni większością głosów – przy 6 za, 5 przeciwnych i 2 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Stawki podatków, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,70 zł do 0,80 zł za 1 m kw., od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z 4,54 zł do 4,80 zł za 1 ha, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,30 zł do 0,40 zł za 1 m kw., odgruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji z 2,98 zł do 3,15 zł za 1 m kw., od budynków mieszkalnych z 0,60 zł do 0,70 zł za 1 m kw., od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 17 zł do 18,50 zł za 1 m kw., od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,24 zł do 11,18 zł za 1 m kw., od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z 4,45 zł do 4,87 zł za 1 m kw., od budynków gospodarczych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych z 4 zł do 5 zł m kw. i od budynków pozostałych z 6,50 zł do 7 zł za 1 m kw.
Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gniezno na 2020 rok to radni większością głosów (przy 12 za i 1 wstrzymującym się) przyjęli stawkę w wysokości 44 zł (było 40 zł). Radny Łukasz Ciesielski złożył wniosek formalny, aby pozostała na tym samym poziomie, czyli 40 zł, ale większością głosów (przy 4 za, 7 przeciwnych i 2 wstrzymujących się) wniosek radego został odrzucony. Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2020 rok radni podjęli większością głosów (przy 11 za i 2 wstrzymujących się). Od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie wyniesie 700 zł, powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 850 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1100 zł. Od ciągników siodłowych lub balastowych wyniesie od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 750 zł, od 5,5 ton do 9 ton włącznie 850 zł i powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1100 zł. Od autobusów o pojemności mniejszej niż 22 miejsca 850 zł, a równej i większej niż 22 miejsca 1750 zł.
Ponadto radni podjęli także większością głosów przy 12 za i 1 wstrzymującym się uchwałę w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Na obradach sesji było obecnych 13 radnych, a 2było nieobecnych: Agnieszka Rzempała – Chmielewska i Bolesław Dziel. (bk)