Shadow

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 13 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie zainaugurował starosta Piotr Gruszczyński, wręczając członkom rady akty powołania.
Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium rady w osobach: Maria Brykczyńska – przewodnicząca, Kamilla Wesołowska-Czajka – zastępca przewodniczącej, Daria Benke – sekretarz. Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do ustawowych zadań rady należy między innymi: wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, związanych z działalnością pożytku publicznego, zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach, wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów.
Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020-2023: Danuta Winiarska, Jacek Kowalski, Daria Benke, Janusz Bukowski, Stanisław Dolaciński, Maria Brykczyńska, Dariusz Śmiałowski, Kamilla Wesołowska-Czajka, Marek Barczyński, Jakub Dzionek, Eleonora Mądra, Hanna Budnik. (ojw)