Shadow

Plany dożynkowe i wybory do zarządu

Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka było miejscem tradycyjnej narady sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezesów Kółek Rolniczych.
Program wtorkowego spotkania, 5 lipca rozpoczęły prelekcje Sylwii Marzyńskiej oraz Filipa Kowalskiego z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Gnieźnie. Tematy jakie przedstawili dotyczyły zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz spraw związanych z bezpieczeństwem w trakcie wykonywanych prac żniwnych. Wśród omówionych kwestii były również: informacja dotycząca realizacji programu „Czyste Powietrze”, raport z wymiany starych pieców, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, Fundusz Sołecki, czy zaplanowane na 21 sierpnia dożynki gminne. Jak co roku podano kilka kandydatur osób, którym zaproponowana będzie funkcja starosty i starościny dożynek (nie wszyscy chcą chętnie podjąć się tej roli). Ponadto zebrani mieli okazję poznaćszczegóły dotyczące aktualnej sytuacji na terenie gminy z zakresu realizacji inwestycji oraz rozpoczętego w czerwcu projektu „Organizator sportu w środowisku wiejskim”, którego koordynatorem jest Hubert Lisiak, pracownik urzędu gminy i miasta w Witkowie. Projekt finansowany jest zpieniędzy witkowskiego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Punktem kulminacyjnym obrad był wybór nowego przewodniczącego Gminnego Koła Sołtysów. Wcześniej funkcję tą przez 2 lata pełnił zmarły w sierpniu ubiegłego roku śp. Bernard Kopacki. Jego następczynią jednogłośną decyzją uprawnionych do głosowania (z 27 sołectw i5 zarządów osiedli) została Małgorzata Woźniak z Ruchocina. Ponadto Zarząd Koła tworzą: Krystyna Kierzek z Gorzykowa oraz Krzysztof Szoszorek z Ćwierdzina. Zarządowi gratulujemy otrzymanego zaufania oraz życzymy owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności. (es)