Shadow

Po wakacjach powrócili do pracy

W środę, 30 sierpniaodbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Pierwsze po wakacyjnej przerwie obrady zdominowały sprawozdania, w tym to najsmutniejsze – dotyczące przebiegu nawałnicy oraz akcji na rzecz usuwania jej skutków.
**Tego dnia radni na początku zwyczajowo wysłuchali informacji Jana Kulpińskiego, przewodniczącego rady oraz burmistrza Tadeusza Szymanka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W części sprawozdawczej wystąpili również przewodniczący poszczególnych komisji stałych RMiG, którzy złożyli krótkie relacje z działalności opiniujących organów w pierwszym półroczu 2017 roku. Dodatkowo przewodniczący Jan Kulpiński podsumował półroczną działalność całej rady. – Odbyliśmy sześć zwyczajnych sesji, jedną nadzwyczajną i jedną uroczystą. Uczestnictwo radnych w posiedzeniach komisji rady i posiedzeniach sesji rady jest na bardzo wysokim poziomie: ponad 95%. Podjęte uchwały w minionym okresie, były uchwałami dotyczącymi przede wszystkim interesów mieszkańców. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt zgłaszanych podczas sesji i podczas posiedzeń komisji wniosków, które dotyczyły różnych spraw: porządkowych i bezpieczeństwa, m.in. dotyczących ładu i porządku na ulicach, zwłaszcza w obrębie miasta Czerniejewa, dotyczących znaków drogowych, usuwania przeszkód, zagrażających życiu mieszkańców naszej gminy. Podsumowując tę pracę chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, analizując zgłaszane wnioski i realizację tych wniosków mogę stwierdzić, że radni zgłaszając jakiekolwiek problemy jednostkowe albo globalne, dotyczące większej grupy mieszkańców, pilotują te sprawy od początku do końca, szczęśliwego lub mniej szczęśliwego – relacjonował przewodniczący, dziękując wszystkim za współpracę, a samym radnym za ogromne zaangażowanie w swoją pracę na rzecz mieszkańców. Następnie, jeszcze w części sprawozdawczej burmistrz Tadeusz Szymanek przedstawił radnym informację o przebiegu nawałnicy w gminie Czerniejewo oraz prowadzonej akcji na rzecz usuwania jej skutków i wypłaty odszkodowań. Przypomnijmy, w wyniku nawałnicy w gminie Czerniejewo na piętnaście sołectw i miasto Czerniejewo największe zniszczenia odnotowano w trzech sołectwach: Czeluścinie, Szczytnikach Czerniejewskich oraz Pakszynie; w średniej skali ucierpiało dziewięć sołectw oraz miasto Czerniejewo, natomiast najmniej ucierpiały sołectwa Graby i Rakowo. W tych najbardziej dotkniętych kataklizmem miejscowościach praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe uległy mniejszemu lub większemu zniszczeniu. Do czwartku, 31 sierpnia wniosków na wypłatę zasiłku celowego do 6 tys. zł złożono 160; na kwotę do 20 tys. zł wniosków złożono 166, a na kwotę do 100 tys. złotych – 5. W chwili obecnej wnioski wciąż spływają, cały czas trwa też ich weryfikacja (do 31 sierpnia wydano 92 decyzje o wypłacie zasiłku celowego do 6 tys. zł). W infrastrukturze komunalnej zniszczeniu uległy przede wszystkim budynki użyteczności publicznej (zalania oraz uszkodzenia dachów, zniszczone przystanki, zniszczone oświetlenie gminne – lampy, zniszczone obiekty sportowe) oraz drogi. Uszkodzonych zostało wiele kilometrów linii energetycznych. Ucierpiały parki oraz lasy, które w wyniku nawałnicy prawie całkowicie zostały zniszczone. W swoim wystąpieniu burmistrz Tadeusz Szymanek w sposób szczególny za okazaną pomoc dziękował strażakom ochotnikom z OSP Czerniejewo i OSP Żydowo, słowa podziękowania kierowane były również w stronę urzędników, radnych i sołtysów, a także wszystkich mieszkańców, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy współmieszkańcom i czynnie włączali się w prace przy usuwaniu skutków nawałnicy.
W drugiej części obrad radni zajęli się pakietem uchwał. Tego dnia jednogłośnie przyjęto uchwały, w tym w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Gorańcu i Czeluścinie, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Żydowie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 15, a także w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2025 oraz do gminnego budżetu na 2017 rok. Na pierwszej, powakacyjnej sesji czerniejewscy radni stawili się niemal w komplecie. Nieobecny był tylko radny Leszek Lisiecki.
KINGA STRZELEC
**