Shadow

Podpisano umowę na „Słoneczną Geodezję”

W siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie 31 sierpnia podpisano umowę na realizację w jednostce prac termomodernizacyjnych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła wraz z wymianą grzejników oraz wymianą oświetlenia.
Wykonawcą inwestycji jest firma JP BUDOWA ENERGIAz siedzibą w Wągrowcu, którą reprezentował Sebastian Hermann – prezes zarządu. Umowę podpisano przy udziale Piotra Gruszczyńskiego – starosty gnieźnieńskiego, Moniki Majewskiej – dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Jarosława Antkiewicza – zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Patrycji Krasińskiej – głównego księgowego PZGKKiN.
Inwestycja w kwocie 540 470,96 zł realizowana jest w ramach projektu pn. „Zakup instalacji fotowoltaicznych i urządzeń wspomagających na jednym z budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Słoneczna Geodezja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym.Projekt ma na celu ograniczenie wydatków budżetowych na utrzymanie obiektów administracyjnych będących własnością Powiatu Gnieźnieńskiego, a także do wzrostu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia wykorzystania energii konwencjonalnej. (inf. prasowa)