Shadow

Podsumowano budżet na półmetku

Podczas sesji 30 września radni gminni zapoznali się z realizacją budżetu Gminy Niechanowo za pierwsze półrocze. Na forum rady taką informację przekazała skarbnik Emilia Błaszkowska. Po stronie dochodów za pierwsze sześć miesięcy 2019 roku znalazła się kwota ponad 14 500 000 złotych, po stronie wydatków – prawie 14 200 000 złotych.
Dochody bieżące zrealizowano w 55,30 % – powyżej 14 500 000 złotych, a dochodów majątkowych nie było (planowano między innymi dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ok. 400 000 złotych). Wykonanie dochodu ogółem to ponad 14 500 000 złotych, czyli 50,44 %. Z tego dochody własne wynoszą ponad 3 000 000 złotych, czyli 21 %. Część wyrównawcza subwencji stanowiła 11,9 % (ponad 1 700 000 złotych), część oświatowa subwencji ogólnej – nieco ponad 23,1 % (ponad 3 300 000). Dotacje celowe zlecone gminom to 29,73 % (ponad 4 300 000 złotych), a dotacje celowe na zadania własne gminy – 1,49 % (nieco ponad 200 000 złotych). Wpływy z podatku rolnego zrealizowane zostały w prawie 65,93 % (nieco ponad 600 000 zł). Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 58,07 % (ok. 900 000 złotych). Podatek leśny zrealizowany został w 51,94 % (nieco ponad 18 000 złotych), a od środków transportowych – 57,84 % – prawie 70 000 złotych.
Realizacja wydatków za pierwsze półrocze tego roku wyniosła prawie 14 200 000 złotych, co stanowi 47,96 % planu. Z tego wydatki bieżące stanowią 50,91 % (ponad 12 500 000), a majątkowe – 33,47 % (ponad 1 600 000 złotych). Na rolnictwo wydano ponad 1 500 000 złotych (wykonanie prawie 43 %), na transport i łączność – ponad 1 200 000 złotych (41,77 %). Gospodarka mieszkaniowa pochłonęła ponad 60 700 złotych (34,11 %), administracja publiczna – ponad 1 000 000 złotych (49,09 %), oświata i wychowanie – ponad 4 500 000 złotych (52,06 %). Ochotnicze straże pożarne – prawie 49 000 złotych (21,31 %), obsługa długu publicznego – ponad 116 500 złotych (ok. 43 %). Na ochronę zdrowia przypada ponad 17 600 złotych, na pomoc społeczną ponad 384 000 (42,25 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 738 000 złotych (39,65 %).
Dział „Rodzina” (między innymi świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego) wyniósł powyżej 3 600 000 złotych. Wydatki na kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego (między innymi świetlice wiejskie) pochłonęły ponad 354 000 złotych (46,83 %), a na kulturę fizyczną przekazano ponad 166 000 złotych (48,52 %). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na ostatni dzień czerwca tego roku wyniosło ponad 6 900 000 złotych. (jw)