Shadow

Podsumowano budżet na półmetku

Podczas niedawnych obrad radni gminni zapoznali się z realizacją budżetu gminy Niechanowo za pierwsze półrocze. Na forum rady taką informację przekazała skarbnik Maria Graczyk. Po stronie dochodów za pierwsze sześć miesięcy 2017 roku znalazła się kwota ponad 13 600 000 złotych, po stronie wydatków – prawie 13 000 000 złotych.
Dochody bieżące zrealizowano w 56,54 %, a dochody majątkowe – w 5,35 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodu ogółem to około 13 700 000 złotych, czyli 55,91 %; z tego dochody własne – ponad 3 600 000 złotych, czyli 26,63 %. Subwencja wyrównawcza stanowiła 11,36 %, oświatowa – prawie 25 %. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom to 35,06 %, a dotacje celowe na zadania własne gminy – 1,92 %. W pierwszym półroczu otrzymaliśmy prawie 21 000 złotych – to środki z WRPO na zadanie „Usługi społeczne i zdrowotne” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wpływy z podatku rolnego zrealizowane zostały w ok. 48 %. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 34,91 %, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 50 %, podatek leśny zrealizowany został w 52,35 %, a od środków transportowych to 64,23 % – zaakcentowała skarbnik. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze tego roku to ponad 12 800 000 złotych, co stanowi 53,47 % planu. Z tego wydatki bieżące stanowią 97,32 %, a majątkowe – 2,68. Na rolnictwo wydano ponad 980 000 złotych, na transport i łączność – 335 000 złotych. Gospodarka mieszkaniowa pochłonęła ponad 65 000 złotych, administracja publiczna – ponad 1 175 000 złotych, oświata i wychowanie – ok. 4 300 000 złotych, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ponad 63 000 złotych, obsługa długu publicznego – ponad 60 000 zł. Na ochronę zdrowia przypada ponad 20 000 złotych, na pomoc społeczną ok. 395 000, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 588 000 złotych. Dział „Rodzina” (między innymi świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego) to prawie 4 100 000 złotych. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego pochłonęły ponad 343 000 złotych, a na kulturę fizyczną i sport przekazano ponad 230 000 złotych. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na ostatni dzień czerwca tego roku wyniosło prawie 4 000 000 złotych. (jw)