Shadow

Podsumowano pierwsze półrocze

W środę, 27 września odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Punktem głównym obrad stało się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku oraz informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
Zanim czerniejewscy rajcy zajęli się finansowym rozliczeniem pierwszego półrocza, zwyczajowo wysłuchali dwóch sprawozdań, podsumowujących działalność przewodniczącego rady oraz burmistrza w okresie międzysesyjnym. W tej części wystąpiła również wiceburmistrz Grażyna Kulpińska, która poinformowała o aktualnej sytuacji i działaniach pomocowych podejmowanych w gminie Czerniejewo po nawałnicy, która przeszła przez powiat gnieźnieński 11 sierpnia. W części sprawozdawczej została także przekazana informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych Urzędowi Miasta i Gminy Czerniejewo.Następnie Julita Rybak, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo przedstawiła wstępne prognozy i ostateczny kształt sześciomiesięcznego budżetu. Budżet gminy Czerniejewo na rok 2017 uchwalony został przez radnych 28 grudnia 2016 roku. Po dokonywanych w ciągu pierwszego półrocza zmianach plan dochodów (na dzień 30 czerwca 2017 roku) w rocznym budżecie wynosił 33 129 305,81 zł, natomiast plan wydatków ukształtował się na poziomie 35 911 670,86 zł. Planowany deficyt wyniósł 2 782 365,05 zł. – Nadmienię tylko, że faktycznie na koniec czerwca osiągnęliśmy nadwyżkę w wysokości 2 544 160,19 zł – poinformowała Julita Rybak. W pierwszym półroczu dochody gminy zostały wykonane w kwocie 16 881 770,37 zł, co stanowi50,96 % planowanych wpływów. Kolejny raz gmina odnotowała niższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu o ponad 250 tys. zł. Kwota zaległości z tytułu opłat za podatki, śmieci, czynsze, ścieki i inne na dzień 30 czerwca kształtowała się na poziomie 504 792,51 zł. Z Urzędu Miasta i Gminy wysłano 575 upomnień, 119 wezwań do zapłaty, a w 189 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne. Po stronie wydatków w sześciomiesięcznym budżecie znalazła się kwota 14 337 610,18 zł, co stanowi 39,92 % planu.Kwota długu na koniec pierwszego półrocza wyniosła 5 128 499,74 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa, podobnie jak budżet na 2017 rok, została uchwalona 28 stycznia. Dokument zakładał realizację budżetu zakończoną deficytem w wysokości 1 324 653 zł. Po dokonaniu pięciu zmian okazało się, że planowany wynik budżetu powinien zakończyć się deficytem na poziomie 2 782 365,05 zł. – Dodam, iż są to tylko kwoty planowane – podkreślała Julita Rybak. Po wystąpieniu skarbnik głos zabrał burmistrz Tadeusz Szymanek, który opowiedział o inwestycjach, realizowanych przez samorząd w pierwszym półroczu 2017 roku. I tak, w okresie sprawozdawczym po stronie zadań już wykonanych znalazły się m.in. remont świetlicy OSP w Czerniejewie, remont sali wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich, realizacja projektu pn. „Zabujaj się w Czerniejewie”, rewitalizacja pierwszej części rynku w Czerniejewie, remont świetlicy w Grabach, realizacja projektu „Przedszkole dla każdego dziecka – zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Czerniejewo” (Przedszkole Samorządowe w Żydowie), przebudowa drogi przy ul. Prusa w Żydowie, prace na boisku sportowym LKS Czarni Czerniejewo, remonty w szkołach w Czerniejewie i Żydowie, przebudowa piętra budynku GOK w Czerniejewie na dodatkowe oddziały gminnego przedszkola, zainstalowanie klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, nałożenie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych (ponad 2,5 km), usuwanie Barszczu Sosnowskiego. Natomiast w trakcie realizacji jest m.in. najważniejsza w chwili obecnej inwestycja gminna: budowa hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie, a ponadto: budowa boiska sportowego (Przylesie), budowa budynku socjalnego przy budynku w Żydowie, rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Czerniejewie, realizacja projektu O.S.T.R.O. (Rakowo), budowa skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie, kontynuacja budowy Leśnego Skweru w Czerniejewie, remont kuchni i elewacji w świetlicy w Pakszynie oraz Przebudowa Pl. Obrońców Żydowa w ramach projektu pn. „Zintegrowany Niskoemisyjny Transport w Powiecie Gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo”. Dodatkowo na terenie gminy Czerniejewo w chwili obecnej realizowanych jest kilka dużych inwestycji tzw. „zewnętrznych”, m.in. przebudowa drogi Wierzyce – Czerniejewo realizowana z udziałem środków z budżetu gminy Czerniejewo, budżetu gminy Łubowo i Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie (inwestor: Powiat Gnieźnieński).
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, radni pochylili się nad przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał. Jednogłośnie, piętnastoma głosami „za” przyjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie oraz w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żydowie (obydwie uchwały zostały wywołane reformą oświaty, skutkującą stopniowym wygaszaniem gimnazjów i powrotem do ośmioletnich szkół podstawowych). Następnie, również jednogłośnie, radni wprowadzili zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2025 i do gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym. W części poświęconej na wolne głosy przed zgromadzonymi wystąpili Tomasz Ryszczuk, wiceprezes PTTK Gniezno i Magdalena Zbiranek, członek zarządu PTTK Gniezno, którzy wręczyli burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi dyplom uznania za zasługi dla rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim oraz za wsparcie gnieźnieńskiego oddziału PTTK.
KINGA STRZELEC