Shadow

Ponad 850 000 złotych zalegali Gnieznu lokatorzy mieszkań komunalnych w 2021 roku

W 2020 roku suma ta wynosiła ponad milion złotych. Przeciętne zadłużenie w mieszkaniach komunalnych w których lokatorzy zalegali z opłatami w ubiegłym roku wyniosło 3 510,28 zł – wynika z danych Urzędu Miejskiego. Nie płacący mogą ubiegać się o udzielenie ulgi i rozłożyć spłatę należności na raty. Można też odpracować część długu wobec miasta. W całej Polsce łączna kwota zaległości w przypadku mieszkań gminnych wyniosła na koniec 2020 r. prawie 3,9 mld zł.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2020 roku co czwarty lokatorzasobu mieszkaniowego w Polsce, zalegał z opłatami za mieszkanie. To już prawie łącznie 6,3 mld złotych zaległości. W tej grupie, aż 61,3 proc. zaległości należy do najemców zasobów gminnych. To spory problem dla samorządów, bowiem drożejące utrzymywanie nieruchomości i lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy, może nadwyrężać gminne budżety, które w czasie zwiększonych kosztów energii i inflacji, są realizowane z największą ostrożnością. W Gnieźnie zaległości za lokale mieszkalne mieszkańców względem miasta zmniejszyły się w roku 2021 względem roku wcześniejszego. Na koniec 2021 roku zadłużenie lokali mieszkalnych z tytułu czynszu oraz innych opłat niezależnych od wynajmującego (opłaty za gospodarowanie nieczystościami, zaliczki na ciepłą i zimna wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie, sprzątanie klatek schodowych itp.) wyniosło 863 527,67 zł. Rok wcześniej było to 1 021 117,75 zł. Z kolei średnie zadłużenie lokalu w stosunku do ogólnej liczby lokali zadłużonych wyniosło w 2021 roku 3 510,28 zł – jak wynika z danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gnieźnie.
 Warto tu wspomnieć, że magistrat daje możliwość najemcom mającym zaległości czynszowe, na ich odpracowanie lub uiszczenie w formie rat. W przypadku tej drugiej formy możliwe jest rozłożenie zaległości na maksymalnie 24 raty w formie ugody pozasądowej. W 2021 roku zdecydowało się na to 35 dłużników, którzy zawarli z miastem ugody na kwotę 262 879,39 zł. Z kolei na formę odpracowania długu w formie pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców, przystało 58 osób, odpracowując kwotę 55 378,82 zł. Dłużnik, który zdecyduje się na tę formę zmniejszenia długu, może swoją pracę świadczyć na rzecz Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego lub Miejskiego Ośrodka Kultury.
* Nakazy zapłaty, komornicy*
 W ubiegłym roku spadła liczba skierowań do sądu pozwów w sprawie uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec dłużników, którzy nie podejmują współpracy w celu spłaty zadłużenia. O ile w 2020 roku takich skierowań było 56 na prawie pół miliona złotych, to w roku ubiegłym było ich 40 na kwotę 393 277,27 zł. Kiedy Miasto uzyska sądowy nakaz zapłaty, wtedy kieruje swoje kroki do komorników sądowych w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych. W ubiegłym roku takich komornicy przekazali Miastu z zajęć egzekucyjnych kwotę w wysokości 236 907,44 zł. W latach 2020 – 2021, w związku z zaległościami z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego Miasto Gniezno wypowiedziało 70 umów najmu. W chwili obecnej prowadzonych jest 16 postępowań nakazujących opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna. Jednak w związku z zapisami ustawy i trwającego czasu pandemii, nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Zakaz obowiązuje do czasu zniesienia zakazu eksmisji albo odwołania stanu epidemii. Tym samym komornicy sądowi pomimo posiadanych prawomocnych wyroków nie mają możliwości prawnych aby je realizować i przeprowadzać postępowania egzekucyjne.  Jednak samorządowcy wnoszą o zmiany w przepisach dotyczących eksmisji. Stowarzyszenie gmin i powiatów Wielkopolski zaapelowało do premiera o takie zapisy, by móc realizować sądowe wyroki o eksmisję osób w sposób jawny i uporczywy dewastujących użytkowane lokale komunalne oraz zalegających z opłatami za ich użytkowanie bez tytułu prawnego. – W wielu przypadkach brak możliwości realizacji zasądzonych wyroków o eksmisję, stanowi duże obciążenie finansowe i organizacyjne dla społeczności lokalnych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dopóki będzie obowiązywać prawo w tym kształcie, w wielu samorządach lokalnych dochodzić będzie bez skrupułów do aktów, których efekt nie wynika wprost z kryzysu ekonomicznego, czy spadku dochodów wynikających z ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, lecz samej złej woli skazanych przez sąd – napisali samorządowcy w oświadczeniu. ALEKSANDER KARWOWSKI