Shadow

Potrzebne pieniądze na salę i boisko

Podczas niedawnych obrad Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sporo czasu poświęciła Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii przy ulicy Gdańskiej. Podczas spotkania w dyrektor ośrodka Lidia Boguszyńska nie tylko przedstawiła funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ale również poinformowała o stanie realizacji zadań oświatowych. Na forum komisji przekazano także informacje dotyczące potrzeb tej placówki. W czasie obrad uczestnicy komisji nie kryli, że ośrodek, który rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2016 roku (na mocy uchwał z lutego i kwietnia roku 2016), doskonale spełnia swoją funkcję, do której został powołany.
Informację dotyczącą organizacji i funkcjonowania ośrodka przedstawiła L. Boguszyńska. – W skład MOS wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna numer 11 z oddziałami zorganizowanymi w zakładach opieki zdrowotnej – klasa IV, V, VI, VII dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz klasa łączona I, II-III, IV, V-VI i VII w podmiocie leczniczym „Dziekanka”. Mamy też oddziały gimnazjalne II i III dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz klasę łączoną II-III w podmiocie leczniczym. W skład MOS wchodzą jeszcze 4 grupy wychowawcze po 11 wychowanków i zespoły zajęć pozalekcyjne – 4 grupy po 8 pacjentów – to w podmiocie leczniczym przy ulicy Poznańskiej. Nasz ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej – powiedziała L. Boguszyńska. Jak wskazała L. Boguszyńska do zadań ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. – Praca pedagogiczna oparta jest na metodzie i technikach behawioralnych oddziaływań na ucznia. Wychowankowie zachęcani są do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są doceniana i wzmacniane. Celem i zadaniami oddziałów w ZOZ jest umożliwienie każdemu dziecku-pacjentowi kontynuacji nauczania mimo hospitalizacji, by miał on szansę na ukończenie szkoły danego typu. MOS jest placówką koedukacyjną. Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych oddziałach w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności wynosi: w oddziale szkolnym MOS – do 16 uczniów w klasie, w grupie wychowawczej MOS – do 12 wychowanków, w oddziale szkolnym ZOZ – do 8 uczniów i w zespole zajęć pozalekcyjnych ZOZ – do 8 wychowanków. Szkoła wchodząca w skład ośrodka pracuje w systemie feryjnym, podobnie jak grupy wychowawcze, a zespoły zajęć pozalekcyjnych w szpitalu „Dziekanka” – w ciągu całego roku kalendarzowego. Do ośrodka przyjmowani są wychowankowie skierowani przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, na wniosek rodzica, opiekuna prawnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną z diagnozą – zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Do placówki przyjmuje się dziewczęta i chłopców do 18 roku życia, jednak warunkiem jest wolne miejsce w oddziale klasowym lub internacie. Pobyt w ośrodku może trwać do ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym wychowanek kończy 24 rok życia. W MOS obecnie pracują 44 osoby (39 to osoby pedagogiczne). Szkoła w ośrodku funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15, natomiast zajęcia wychowawcze w internacie trwają w dni robocze od godziny 6 do 8 i od 13 do 22. Placówka dysponuje trzykondygnacyjnym budynkiem wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną oraz przynależnym gruntem zielonym. W ośrodku przebywa 44 wychowanków (zakwaterowanie), 79 uczniów – 51 w szkole podstawowej i 28 w oddziałach gimnazjalnych, 22 uczniów z ZOZ i 27 wychowanków w zespołach zajęć pozalekcyjnych dodała L. Boguszyńska. Podopieczni MOS z Gniezna to 29 osób, a z terenu powiatu – 7. Są też uczniowie między innymi z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Konina, Wrześni, Koszalina, Elbląga i Chodzieży. – Niezbędny jest remont sali gimnastycznej, zapleczy sanitarnych przy pomieszczeniach sportowych. Utrudnieniem jest brak boiska sportowego przy ośrodku, a nasza placówka przystępuje aktualnie do projektu „Cyfrowa szkoła w Wielkopolsce”, natomiast w kwietniu zamierzany wnioskować o projekt „Aktywna tablica” – powiedziała dyrektor MOS i przedstawiła prezentację tego, co odbyło się w ramach zajęć socjoterapeutycznych od września do marca. Po prezentacji radna Krystyna Żok poparła pomysł powstania boiska sportowego, wnioskując, by w tym roku ruszyły prace z tym związane. Radny Marian Pokladecki pytał między innymi o salę gimnastyczną i zaplecze. – Z sali korzystamy, a z zaplecza nie. Mamy pewne pieniądze pozyskane na boisko i remont sali, ale jest tego zbyt mało – odpowiedziała L. Boguszyńska. Komisja zawnioskowała o fundusze do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na salę, wspomniane zaplecze sanitarne oraz boisko przy siedzibie MOS.
JAROSŁAW WALERCZAK