Shadow

Powiatowe inwestycje – podsumowania i plany

Starosta Piotr Gruszczyński oraz wicestarosta Anna Jung na konferencji prasowej 18 stycznia podsumowali obszar powiatowych inwestycji w ostatnich dwóch latach oraz przedstawili cele lokalnego samorządu na kolejne lata.
Starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński poinformował, że rozpoczynając nową kadencję na lata 2018-2023, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zlecił przygotowanie analizy stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie wykonały dwie niezależne firmy: CEKAGROUP Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Curulis sp. z o.o. z Poznania w oparciu o dane budżetowe od roku 2015. Z przedstawionych analiz jednoznacznie wynikało, iż należało podjąć pilne działania mające na celu zracjonalizowanie wydatkowania środków publicznych. W konsekwencji, w grudniu 2019 roku, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła do realizacji Program Postępowania Ostrożnościowego. Głównymi założeniami PPO jest: ograniczenie wydatków na promocję, ograniczenie wydatków w WSPO na lata 2014-2020, racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia, ograniczenie pozostałych wydatków bieżących, powołanie Centrum Usług Wspólnych, zwiększenie efektywności ekonomicznej szpitala poprzez realizację jego programu postępowania naprawczego i zwiększenie dochodów z czynszów. Jak powiedział starosta konieczność wprowadzenia zmian w postrzeganiu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego podyktowana była przede wszystkim niewspółmiernym wzrostem wydatków bieżących względem bieżących dochodów.
Wydatki bieżące w 2018 roku wzrosły o 9,86%. Natomiast już w roku 2019 przyrost wyniósł 1,3% przy realizacji polityki płacowej rządu dla nauczycieli oraz po podjętych przez zarząd czynnościach oszczędnościowych. Jednym z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego jest edukacja. Elementem wspierania szkolnictwa w powiecie są m.in. inwestycje w infrastrukturę jednostek oświatowych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat udało się podjąć w tym obszarze wiele działań. Głównym celem były remonty i inwestycje, związane z decyzjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, które wskazywały na konieczność pilnego odnowienia sal lekcyjnych, klatek schodowych, gabinetów itp. Ponadto Powiat Gnieźnieński przy własnym wkładzie finansowym, pozyskując środki zewnętrzne, a także dzięki wsparciu sponsorów i rad rodziców kontynuuje modernizację obiektów. W latach 2018-2020, pomimo trudnej sytuacji finansowej lokalnego samorządu, udało się zrealizować wiele inwestycji, gdzie inwestorem było starostwo, a wśród nich: prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych, modernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 12 (parter i piętro) oraz przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budynku dawnego pogotowia ratunkowego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4 w Gnieźnie. Rozpoczęto ponadto budowę dwóch nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Konopnickiej.
Starosta P. Gruszczyński zaznaczył, że w latach 2018-2020 dwie największe powiatowe inwestycje, tj. budowa nowego budynku szpitala przy ul. 3 Maja oraz rozbudowa Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, decyzją Zarządu były kontynuowane, pomimo braku zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na rok 2019 przygotowanym przez poprzedni Zarząd Powiatu, kierowany przez starostę B. Tarczyńską. – Obecny Zarząd Powiatu podjął jedną z najtrudniejszych decyzji finansowych, opiniując pozytywnie zaciągnięcie 50 mln zł pożyczki przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Dzięki tej decyzji możliwa była jednak kontynuacja dalszych robót budowlanych i w efekcie, już w I kwartale tego roku – jak zapewnia główny wykonawca i dyrekcja szpitala – możliwe będzie otwarcie nowego obiektu. Przypomnijmy, 10 maja 2017 roku Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie podpisał umowę z Głównym Wykonawcą, tj. firmą ALSTAL na budowę nowego budynku szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie – wartość umowy to 61,5 mln zł – ostateczna wartość umowy (aneks nr 15) 69,9 mln zł. W latach 2017-2018 roku w ramach umowy z wykonawcą wydatkowano kwotę 32,2 mln zł. Natomiast w latach 2019-2021 łącznie 37,7 mln zł. Łączna wartość inwestycji szpitalnej to kwota ponad 90,3 mln zł, bez wyposażenia.
Zwiększyła się znacznie również wartość projektu zakładającego przebudowę Centrum Kultury „Scena to Dziwna”. Pierwotna wartość projektu to 5 495 123,92 zł. Koszty poniesione na przebudowę placówki na dzień 31.12.2020 roku, to już 7 935 126,64 zł. Obecna wartość projektu opiewa na 9 663 800,00 zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4 437 349,76 zł). W związku z błędami, jakie pojawiły się podczas inwestycji obecny Zarząd Powiatu zobowiązany był do zwiększenia nakładów z budżetu o kwotę ponad 4 mln zł – zaznaczył starosta P. Gruszczyński.
Natomiast wicestarosta A. Jung powiedziała, co jest w planach na najbliższe trzy lata. Radni powiatowi, 14 stycznia przyjęli przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2021 rok. Planowane wydatki wyniosą ponad 180 mln zł przy dochodach na poziomie 166 mln zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z tytułu wolnych środków. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wyniosą ponad 22 mln zł. Najbliższe trzy lata to przede wszystkim inwestycje skierowane na remonty i modernizacje dróg powiatowych, gdzie przeznaczona zostanie kwota ok. 11 mln zł (w roku 2021 – 6 358 631,87 zł, w roku 2022 – 2 119 112,00 zł, w roku 2024 – 2 460 000,00 zł). W roku 2021 zakłada się realizację następujących inwestycji drogowych: przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo – Sroczyn, przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w Mieleszynie, przebudowa drogi powiatowej nr 2151P Dziećmiarki – budowa chodnika, przebudowa drogi powiatowej nr 2152P – ścieżka rowerowa Dalki – Mnichowo, przebudowa drogi powiatowej nr 2152P – ścieżka rowerowa Mnichowo – granica z gminą Czerniejewo, przebudowa drogi powiatowej nr 2158P Karsewo – Malczewo, przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Żydowo – Kąpiel, przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – Malenin, przebudowa drogi powiatowej nr 2165P Witkowo – przebudowa chodnika, przebudowa drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec – Łagiewniki Kościelne – Ujazd, przebudowa drogi powiatowej nr 2199P m. Imielenko, przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w Rudkach – chodnik, przebudowa drogi powiatowej nr 2286P Gniezno ul. Słowackiego – od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2286P Gniezno ul. Słowackiego – przebudowa chodnika – od ul. Roosevelta do ul. Matejki, przebudowa drogi powiatowej nr 2293P w Gnieźnie ul. Słoneczna – od ul. Kawiary do „Elektro-Hurtu”, przebudowa drogi powiatowej nr 2293P Gniezno ul. Słoneczna – przebudowa chodnika – od ul. Kawiary do ul. Surowieckiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2294P Gniezno ul. 17 Dywizji Piechoty – budowa chodnika – od SP nr 8 do ul. Wesołej, przebudowa drogi powiatowej nr 2296P w m. Gniezno ul. Wesoła, przebudowa skrzyżowania typu rondo w Trzemesznie – droga powiatowa nr 2169P ul. Wyszyńskiego, ul. Orchowska, ul. Mickiewicza i przebudowa drogi powiatowej nr 2212P w Gnieźnie ul. Winiary – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych.
Jak zaznaczyła wicestarosta A. Jung najistotniejsze planowane inwestycje na lata 2021-2023 to: budowa Centrum Integracji przy ul. Powstańców Wielkopolskich, budowa sali gimnastyczno –rehabilitacyjno – rekreacyjnej i sal dydaktyczno – terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku, powstanie Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej, modernizacje budynków oświatowych (I LO, II LO, ZST, ZSE), bezpieczny autobus, modernizacja dawnego budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Wyszyńskiego pod realizację zadań oświatowo – socjalnych, renowacja elewacji budynków przy ul. Wyszyńskiego 4 i ul. Sienkiewicza, przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2020, obszar B”, „Programy konserwatorsko-budowlane na budynkach oświatowo – społeczno – kulturalnych”. Rewitalizacja społeczno –oświatowo – budowlana ZSE objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022, otwarcie drzwi do kultury i poprawa infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim w ramach PROGRAMU „KULTURA” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. (bk)