Shadow

Pracowite obrady w Łubowie

To była już tylko formalność, ale w końcu i ona została dopełniona. We wtorek, 29 października, podczas sesji Rady Gminy Łubowo, przyjęta została uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Żłobka w Łubowie – i nadania jej statutu. Tym samym dzisiaj już oficjalnie można mówić, że od 1 stycznia 2020 roku właśnie w Łubowie zacznie funkcjonować pierwsza placówka dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Przypomnijmy, żłobek w Łubowie powstaje w pomieszczeniach istniejącego obiektu handlowego, który dwa lata temu został przejęty przez gminę. Na adaptację budynku pod placówkę gmina Łubowo pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 800 tys. zł z rządowego programu „Maluch Plus”. Ponadto gmina pozyskała także środki zewnętrzne na realizację projektu pn.„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi). Całkowita wartość tego projektu to 1 376 365,61 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 240 365,61 zł. Pozyskane środki pozwolą na utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Co ważne, dzięki dofinansowaniu przez pierwsze dwa lata funkcjonowania placówki gmina nie będzie ponosiła kosztów z tym związanych, a rodzice będą uiszczali wyłącznie symboliczną opłatę za wyżywienie dziecka.
We wtorek, 29 października podczas sesji Rady Gminy Łubowo radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia nowej samorządowej jednostki budżetowej i nadania jej statutu. Zgodnie z harmonogramem niebawem ruszy rekrutacja personelu oraz dzieci, które będą uczęszczać do gminnego żłobka. Placówka oficjalnie zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku. Październikowa sesja Rady Gminy Łubowo była bardzo pracowita. W programie obrad znalazło się aż trzydzieści punktów. Oprócz zwyczajowego wysłuchania informacji o pracy wójta w okresie międzysesyjnym, radni wysłuchali także krótkiego sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w gminie Łubowo za rok szkolny 2018/2019. Ponadto tego dnia przyjęto duży pakiet uchwał, w którym znalazły się uchwały: w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw Imielenko, Lednogóra, Leśniewo i Rybitwy, w sprawie ustalenia regulaminu głosowania nad wyborem ławników do sądów powszechnych, w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie (jednogłośnie nie wybrano żadnego ławnika), wynajęcia trzech lokali w Łubowie (pomieszczenia dla usług medycznych), zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łubowo, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dziekanowicach, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki we wsi Lednogóra, nadania nazwy osiedla w miejscowości Łubowo (Osiedle Parkowe), udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (udział samorządu we współfinansowaniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej), w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (107 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łubowie), zaciągnięcia kredytu długoterminowego (do 390 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych), w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego (droga w miejscowości Fałkowo; z powodu obniżenia kosztów zadania dotacja uległa zmniejszeniu do kwoty 109 tys. zł), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2019 – 2030, zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, wynajmu budynku magazynowego w Fałkowie, a także w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Leśniewie. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. W październikowej sesji Rady Gminy Łubowo uczestniczył komplet radnych (15).
KINGA STRZELEC