Prezes bractwa pozostał na posterunku

W sobotę, 27 kwietnia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. podczas walnego zebraniu sprawozdawczo – wyborczego podsumowało kolejny, ósmy rok, działalności bractwa. Obrady rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem Hymnu Bractw Kurkowych.
Następnie w poczet bractwa przyjęto nowych członków: Przemysława Dziemidowicza i Tomasza Adamczyka. W dalszej części spotkania hetman KBS Witkowo Bogusław Mołodecki omówił szczegółowo wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w 2018 roku, przedstawił pracę Zarządu KBS Witkowo z ostatnich 4 lat oraz nakreślił zadania do realizacji w roku bieżącym, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego szkolenia strzeleckiego młodzieży. Po krótkiej przewie przystąpiono do przedstawienia kandydatów na hetmana bractwa, a w dalszej części do wyborów.Prezesem Zarządu i Hetmanem KBS Witkowo został ponownie brat Bogusław Mołodecki. Następnie przystąpiono do wyboru zarządu bractwa. W głosowaniu bracia wybrali zarząd w składzie: brat Roman Bąk – wiceprezes zarządu, kanclerz pieczęci bractwa, brat Andrzej Malik – sekretarz, strażnik pergaminu, brat Henryk Flieger – skarbnik, strażnik skarbu, brat Marcin Muszyński – strzel mistrz, strażnik broni, brat Mieczysław Knast – chorąży, strażnik sztandaru. Komisję Rewizyjną tworzą: brat Marian Musielski – przewodniczący komisji oraz brat Marek Sucholas. Zebranie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. Szczególne podziękowania należą się Magdzie Knast, właścicielce lokalu „Borówka” za smaczny poczęstunek.(es)