Shadow

Przebudowa ulicy Roosevelta zgodnie z planem

Ku końcowi zmierza już realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta w Gnieźnie”, realizowana od połowy maja wspólnie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie i Miasto Gniezno.
Prowadzony obecnie etap IV prac obejmuje odcinek ulicy Roosevelta od ulicy Kruszwickiej do granicy miasta Gniezna, o długości 708 metrów. W zakres robót budowlanych, oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, wchodzi również całkowita przebudowa ulicy Roosevelta. Polega ona na rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i budowie nowej jezdni z chodnikiem, nowego oświetlenia i renowacji istniejących rowów przydrożnych.
Nowa kanalizacja sanitarna pozwoli na podłączenie wszystkich okolicznych posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, nowa kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe po oczyszczeniu w zamontowanym wcześniej na ulicy Roosevelta separatorze do rowu odwadniającego, a magistrala wodociągowa pozwoli na likwidację starych wodociągów i przyłączeniu do nowej sieci mieszkańców ulicy Roosevelta oraz w przyszłości mieszkańców Gminy Gniezno. Zamontowane nowe oświetlenie poprawi bezpieczeństwo osób pieszych i rowerzystów poruszających się ulicą Roosevelta. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 metrów będzie wygodnym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym ruch kołowy z Gniezna do miejscowości Jankowo Dolne i do drogi krajowej nr 15. Na chodniku o szerokości 2 metrów dopuszczony będzie ruch rowerowy. Chodnik ten będzie prowadził do granicy miasta, gdzie połączy się z trasą rowerową w kierunku Jankowa. W przyszłości stanie się on częścią trasy rowerowej Wschód – Zachód przebiegającej przez Gniezno, od ulicy Orzeszkowej do ulicy Roosevelta.
Przypomnijmy, obecnie trwają prace związane z opracowaniem koncepcji tras rowerowych na terenie Gniezna. Dwunastego kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Gniezna wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego w tej sprawie. Zostali do niego powołani przedstawiciele Zarządców Dróg, Gminy, Organu Zarządzającego Ruchem oraz Stowarzyszeń Rowerowych, działających na terenie Gniezna. Tego samego dnia została również podpisana umowa z firmą Stadtraum Polska Sp. z o.o., która wykona koncepcje tras rowerowych na terenie Gniezna. Obecnie trwają prace nad wstępnym projektem koncepcji, do której wprowadzane są uwagi urzędników miejskich. Następnie zostanie ona przedstawiona do oceny Zespołowi Doradczemu, a potem poddana konsultacjom społecznym.
Zakończenie robót na ulicy Roosevelta planowane jest do końca września 2019. Łączny koszt całego zadania wynosi 6 584 006,41 złotych. (obk)