Shadow

Przęsło wiaduktu im. ks. J. Popiełuszki zostanie przesunięte na czas remontu. Ale kiedy do niego dojdzie?

O potrzebie remontu wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki w Gnieźnie mówi się od lat. Jego stan jest fatalny, a rosnący na nim ruch samochodowy jeszcze ten stan pogarsza. Jak się okazuje, wojewódzcy drogowcy są już gotowi na jego remont, jednak przeszkodą na rozpoczęcie inwestycji są finanse.
Wojewoda Wielkopolski 15 czerwca wydał obwieszczenie, w którym zawiadamia, że wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód-Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica-Chojnice w m. Gniezno”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. „Za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w części centralnej miasta Gniezna, w obrębie ulicy Warszawskiej. Przedsięwzięcie jest niezbędne z uwagi na potrzebę poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu w jejrejonie, a także zły stan techniczny istniejącego wiaduktu” – informuje w swojej decyzji wojewoda. Zakres prac zawiera rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 260 m.in. poprzezbudowę i wzmocnienie nawierzchni jezdni, remont wiaduktu, budowę/przebudowę chodnika, oświetlenia drogowego, przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową drogi. Wszystkiego razem 140 metrów drogi wojewódzkiej. Cała operacja remontu zabytkowego wiaduktu nie będzie łatwa. Jak informuje Kinga Hedrych, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przęsło wiaduktu na czas robót zostanie przeniesione. – Obiekt zostanie przesunięty na istniejącą drogę dojazdową, a w jego miejscu powstanie tymczasowa kładka dla pieszych. Po remoncie wiadukt ponownie zostanie przeniesiony na swoje dotychczasowe miejsce. Z uwagi na to, że obiekt jest ujęty w rejestrze zabytków, zakres robót spełnia wymogi Miejskiego Konserwatora Zabytków – informuje. Jak dodaje, wiadukt po remoncie będzie wyglądał jak sprzed lat. – Remont wiaduktu ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego z jednoczesnym spełnieniem aktualnych wymogów rozporządzeń budowlanych w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania. Na etapie realizacji kolorystyka wiaduktu zostanie dostosowana do wymogów Miejskiego Konserwatora Zabytków – stwierdza.Niestety, choć drogowcy są gotowi do inwestycji, mają także niezbędne ustalenia i pozwolenia, środki na tak kosztowny remont ciągle są zabezpieczane, więc data całej operacji nie jest jeszcze znana. – Rozbudowa drogi nr 260 jest ujęta w „Planie Transportowym dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku”, który przedstawia zidentyfikowane na dziś potrzeby na drogach wojewódzkich. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji obecnie nie jest jednak znany, gdyż łączna wartość zadań ujętych w „Planie Transportowym”//znacznie przewyższa realną, możliwą do uzyskania kwotę unijnego dofinansowania i ich realizacja jest uzależniona od możliwości finansowych województwa – nie ukrywa K. Hedrych. ALEKSANDER KARWOWSKI