Shadow

Rada o odwołaniu dyrekcji szpitala

{CAPTION}
Do przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wpłynęły dwa wnioski o wyrażenie przez radę społeczną opinii popierającej odwołanie dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie z pełnienia dotychczasowych funkcji. Pierwszy wniosek w formie pisemnej złożył Tadeusz Purol, członek zwyczajny RS ZOZ. Drugi wniosek, takiej samej treści, w formie ustnej złożyła Maria Suplicka, etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Na podstawie obydwu wniosków powstała uchwała, w treści zawierająca poparcie odwołania Krzysztofa Bestwiny z funkcji dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie i w takim kształcie została poddana głosowaniu w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej ZOZ, 20 października.
Jak argumentowali autorzy obydwu wniosków, Rada Społeczna ZOZ winna zająć stanowisko w sprawie odwołania dyrekcji szpitala, mając na uwadze m.in. wrześniowe posiedzenie (13 września), zwołane w sprawie pisma lekarzy wyrażającego wotum nieufności dla dyrektora Krzysztofa Bestwiny i dyrektor Ewy Jachimczyk, a także zasięgnięte opinie lekarzy i pielęgniarek z gnieźnieńskiej lecznicy i wyjaśnienia dyrekcji. W czwartek, 20 października odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Społecznej ZOZ, zwołane w trybie pilnym ze względu na konieczność zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, związanego z wydatkowaniem prawie 5 milionów złotych, pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Na samym początku posiedzenia Jerzy Berlik, przewodniczący RS ZOZ zaproponował włączenie do porządku obrad również punktu, w którym członkowie rady podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o odwołaniu dyrekcji szpitala. (…)