Shadow

Rada powiatu zajęła się pakietem uchwał dotyczącym Szpitala Pomnik Chrztu Polski

W czwartek, 27 maja na zdalnych obradach radni powiatowi zajęli się m.in. pakietem uchwał dotyczącym Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i wprowadzili zmiany w Statucie Szpitala, zgodzili się na pokrycie straty finansowej Szpitala za 2019 rok i powołali skład komisji do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa.
Konkurs na zastępcę dyrektora
**Radnym projekt uchwały przedstawiła Małgorzata Cichomska -Szczepaniak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, która poinformowała m.in., że w przypadku ubiegania się aktualnego zastępcy kierownika podmiotu leczniczego o stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego rozporządzenie wprowadza konieczność dokonania przez właściwy podmiot odpowiednich zmian w składzie komisji konkursowej. Ponieważ powyższy mechanizm służy zobiektywizowaniu procedury konkursowej należy uznać, że winien on znaleźć zastosowanie również w przypadku ubiegania się o stanowisko zastępcy kierownika przez osobę aktualnie pełniącą obowiązki zastępcy kierownika. W związku z tym, że o to stanowisko ubiega się obecnie pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski Mateusz Hen, radni musieli wyznaczyć skład komisji konkursowej od trzech do sześciu osób posiadających wykształcenie wyższe, przy czym przynajmniej jeden z przedstawicieli podmiotu musi być lekarzem. Jako pierwszy trzech kandydatów zaproponował starosta Piotr Gruszczyński i podał Telesfora Gościniaka, Macieja Szczepańskiego i Edwarda Załęskiego (lekarz). Następnie kandydaturę Beaty Tarczyńskiej zaproponował Andrzej Kwapich, po nim Danuta Winiarska wskazała Radosława Sobkowiaka i Karola Napierałę, a na końcu Radosław Sobkowiak zaproponował Danutę Winiarską. Wszyscy kandydaci do komisji konkursowej zgodzili się na kandydowanie. Następnie przewodniczący rady Dariusz Pilak poinformował, że każda z kandydatur zostanie przegłosowana i te osoby, które uzyskają najwięcej głosów wejdą w skład komisji konkursowej. Po głosowaniu w skład komisji weszli: T. Gościniak 20 głosów za, M. Szczepański 20 głosów za, E. Załęski 20 głosów za, D. Winiarska 19 głosów za, R. Sobkowiak 18 głosów za i B. Tarczyńska 15 głosów za. Do komisji nie wszedł K. Napierała, który uzyskał najmniej głosów poparcia 11 za.
Następnie starosta zaproponował na stanowisko przewodniczącej komisji D. Winiarską, która przyjęła propozycję, a B. Tarczyńska zaproponowała E. Załęskiego, ale ten odmówił. Po głosowaniu przy 20 głosach za, 4 przeciwnych i 3 wstrzymujących się przewodniczącą komisji konkursowej została D. Winiarska. Po ustaleniu składu komisji i wyborze przewodniczącej odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji na wybór Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, którą to uchwałę radni podjęli jednogłośnie przy 27 głosach za.
*Szpitalne oddziały zmieniają nazwę*
**Na sesji radni zajęli się także zmianami statutu szpitala. Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały i tę przedstawiła radnym dyrektor M. Cichomska-Szczepaniak, która poinformowała m.in., że przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej do wymogów, których spełnienie warunkuje możliwość ubiegania się o zakontraktowanie świadczenia usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego. I tak „Oddział Chorób Wewnętrznych A i Kardiologii z pododdziałem INK wykreśla się i tworzy 2 oddziały szpitalne, które otrzymują nazwy: Oddział Kardiologii oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Wewnętrzny B otrzymuje nową nazwę: Oddział Wewnętrzny, dodaje się nowy oddział pod nazwą: Oddział Rehabilitacji i dodaje się nową pracownię pod nazwą Pracownia elektrofizjologii. – Dzięki tym zmianom po otwarciu nowej część szpitala wymogi formalne dotyczące Pracowni elektrofizjologii oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zostaną spełnione, co umożliwi złożenie w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosku o rozszerzenie zakresów świadczeń.
Rozważane jest również otwarcie Oddziału Rehabilitacji, który w znacznym stopniu podwyższy standard świadczonych przez szpital usług i pozwoli na uniknięcie podziału kontraktu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia z podwykonawcami, a także pozwoli objąć opieką pacjentów mających powikłania po przechorowaniu COVID-19, w tym przede wszystkim problemy z oddychaniem, zmniejszoną ogólną sprawnością organizmu, mniejszą tolerancją wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne, czyli dolegliwości znacznie ograniczające aktywność w życiu społecznym i zawodowym – zaznaczyła dyrektor. Żaden radny nie zabrał głosu w dyskusji w sprawie tych zmian. Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie przy 27 głosach za.
*Powiat pokryje stratę finansową szpitala*
Tę uchwałę także radnym przedstawiła dyrektor Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, która powiedziała, że postanawia się o pokryciu straty netto Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za rok obrotowy 2019 w wysokości 2 mln 097 tys. 041,63 zł przez podmiot tworzący. – Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2019 rok nastąpiło uchwałą nr 734/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 września 2020 r. Zgodnie ze sprawozdaniem wynik finansowy szpitala za rok 2019 osiągnął wartość ujemną i wyniósł 5 mln 832 tys. 935,48 zł, a poziom amortyzacji za 2019 r. wyniósł 3 mln 735 tys. 893,85 zł, co zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej daje stratę netto podlegającą pokryciu w wysokości 2 mln 097 tys. 041,63 zł. W związku z brakiem możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przekazanie środków z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie części straty finansowej netto do poziomu amortyzacji szpitala za rok 2019 jest działaniem zasadnym, zgodnym z przepisem art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, pozwalającym placówce zachować ciągłość działania. W przypadku braku pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący musi podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Aby zachować dotychczasową formę organizacyjno-prawną Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego zabezpieczyła środki finansowe w kwocie 2 mln 097 tys. 041,63 zł w uchwale budżetowej na 2021 rok (…) – wyjaśniła dyrektor. Żaden radny nie zabrał głosu w tej sprawie. Uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie radni podjęli jednogłośnie przy 27 głosach za. BEATA KRZYŚKA